Studie- og ordensregler

 

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Ministeriets Bekendtgørelse nr 1222 af 04/12/2006  om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Randers Statsskoles studie- og ordensregler skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor en god omgangsform og -tone sikrer, at ingen - hverken elever eller ansatte - krænkes, fysisk eller verbalt.

Studie- og ordensreglerne understøtter skolens værdigrundlag om ligeværdighed, rummelighed og gensidig respekt.

Rektor kan iværksætte sanktioner over for elever, der tilsidesætter studie- og ordensreglerne. Sanktionsmulighederne er angivet nederst i dette dokument.

1. Forhold, der vedrører undervisning, fremmøde og skolens dagligdag

Skoledagen:

Skoledagen varer normalt fra kl. 8.00 -15.10. Skolen kan tilrettelægge undervisning i dette tidsrum, og elever kan således ikke forudsætte, at skoledagen slutter før 15.10. Elevernes skema og eventuelle ændringer fremgår af skolens skemasystem, Lectio.

Udvalgsmøder, der indebærer elevdeltagelse, kan finde sted efter kl. 15.10, men varsles i god tid.

Frivillige aktiviteter som studiecaféer, musik- og idrætsaktiviteter kan ligeledes finde sted efter kl. 15.10. Deltagelse i disse aktiviteter er netop frivillig, men i særlige tilfælde kan ledelsen forlange, at elever er til stede i studiecaféen.

Fremmøde:

Elever har mødepligt til al undervisning og pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Mødepligten omfatter:

  • skemalagte lektioner med eller uden lærertilstedeværelse
  • anden aftalt undervisning - herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
  • fællesarrangementer som fællestimer, fællessamlinger og idrætsdage
  • årsprøver, terminsprøver og eksamen
  • ekskursioner og studieture med begrænset elevbetaling

Studieaktivitet:

Elever skal være studieaktive. Studieaktivitet indebærer, at man møder forberedt til den daglige undervisning, tager ordet, lytter, deltager engageret i klasseundervisning og gruppearbejde, bidrager til et godt klassemiljø og afleverer skriftlige opgaver til fastlagte tidspunkter. Studieaktivitet er en betingelse for at få SU.

Fravær:

Skolen søger at støtte og vejlede eleverne, så de kan fastholdes i uddannelsen. Ved skoleårets begyndelse modtager alle 1.g-elever en folder, der beskriver regler og retningslinjer for fremmøde og fravær. Hver klasse har tilknyttet en ledelsesrepræsentant, der gennemgår folderen med eleverne. Lærerne registrerer fravær i hver lektion. Fraværsregistreringen er elektronisk, og den enkelte elevs eventuelle fravær fremgår af Lectio.

Hvis en elev har fravær, redegør han eller hun selv for årsagen i Lectio. Studievejledere og ledelse er opmærksomme på fraværet og iværksætter eventuelle sanktioner. Normalt er der i første omgang tale om et varsel, dernæst en skriftlig advarsel, ophør af SU, en henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på pågældende klassetrin, og slutteligt bortvisning.

Hvis eleven er under 18 år, orienteres forældrene pr. brev eller mail om eventuelle sanktioner. Ledelsen hjælper om nødvendigt med kontakt til elevens studievejleder, der til enhver tid søger at hjælpe og rådgive elever i forbindelse med uddannelsen.

Der er ikke fastsat konkrete procenttal for acceptabelt fravær, da der iflg. lovgivningen forventes 100 % fremmøde til undervisningen. Alt fravær registreres, og det beror på rektors og de øvrige lederes vurdering, hvornår fravær påtales. Derfor er det afgørende, at eleven skriftligt (via Lectio) gør rede for årsagen til fravær. Der kan i fornødent omfang tages hensyn til sygdom og handicap. Elever, der deltager i skolearrangerede aktiviteter som idrætsstævner, musikarrangementer, møder og kurser, og som derfor ikke kan deltage i den almindelige undervisning, kan få fraværet godskrevet ved henvendelse på kontoret.

Elever, der på grund af længerevarende sygdom ikke kan følge den almindelige undervisning, tilbydes sygeundervisning. Sygdommen kan dog have et sådant omfang, at elevens lærere ikke med rimelighed kan give afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). I disse tilfælde skal eleven aflægge prøve i alle fag, der afsluttes med prøve på pågældende klassetrin.

Ledelsen kan i visse tilfælde afkræve en elev en lægeerklæring. Det er i dette tilfælde skolen, der afholder udgiften hertil.

Fraværspolitikken opdateres løbende og er beskrevet på skolens hjemmeside.

Fritagelse for deltagelse i undervisning:

Elever kan i særlige tilfælde blive fritaget for deltagelse i dele af undervisningen. Rektor kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Elever, der grundet sygdom er helt fritaget for idræt, skal have et andet fag på c-niveau.

Skriftlige opgaver:

Skriftlige opgaver skal afleveres til den fastsatte tid og i den afleveringsform, som er aftalt med læreren. Faglærerne har pligt til at oprette og påføre afleveringsfrist for skriftlige opgaver i Lectio med angivelse af afleveringsfrist. Elever kan i særlige tilfælde - og inden den fastsatte afleveringsdato - aftale en ny afleveringsfrist med læreren, der afgør, hvorvidt der kan gives en ny frist.

Elever, der ikke afleverer en opgave til den fastsatte tid i et givent fag uden forudgående aftale, kan - efter læreres vurdering - pålægges at udfærdige opgaven i den førstkommende lektion i faget efter opgaveafleveringsfristens udløb. Opgaven afleveres, når lektionen er slut. Læreren kan også rette henvendelse til klassens ledelsesrepræsentant, der så arrangerer ’skrivestue’ for eleven i en mellemtime eller uden for skoletid.

Ledelsen vurderer, hvornår ’skriftligt fravær’ påtales.

Snyd i forbindelse med skriftlige opgaver:

Snyd i forbindelse med skriftlige opgaver accepteres ikke, og snyd kan få alvorlige konsekvenser.

Der kan ikke opstilles en endegyldig definition af, hvornår der foreligger snyd, men overordnet set gælder følgende: Der er tale om snyd, hvis en elev gør andres ord til sine egne, dvs. skriver af fra andre, fra bøger og fra hjemmesider uden at anvende citationstegn og angive kilde.

I forbindelse med opgaveskrivningen i gymnasiet lærer eleverne, hvordan de frugtbart kan gøre brug af andres arbejde, undersøgelser og forskning, og hvordan de citerer og dokumenterer korrekt.

Har læreren mistanke om eller kan konstatere, at en opgave eller dele af den er skrevet af, indkalder læreren eleven til en samtale og tager stilling til, hvorvidt sagen skal indberettes til rektor. Er dette tilfældet, indkalder rektor eleven til en samtale og vurderer i hvert enkelt tilfælde, om eleven skal skrive en ny opgave.

Oprykning:

Ved et lærerforsamlingsmøde ved et skoleårs afslutning drøfter lærerne elevernes udbytte af undervisningen. Elever med mindst 2.0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets slutning, rykker automatisk op til næste klassetrin.

Rektor kan nægte oprykning for elever, hvis gennemsnit ved skoleårets slutning er under 2.0, hvis det samtidig vurderes, at elevens udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt.

Computer, mobiltelefon og lign.:

Elevcomputere anvendes som arbejdsredskab i undervisningen. Det er den enkelte lærer, der definerer reglerne for brug af computer i timerne, og læreren kan derfor vurdere, at der er situationer, hvor eleverne ikke må bruge den. Al computeraktivitet, der ikke er relevant for undervisningen, er uacceptabel. Elever skal logge på skolens netværk med en personlig kode. Denne må ikke videregives til andre. Det er ikke tilladt at streame eller downloade film og spil via skolens netværk.

Eleverne er gjort bekendt med skolens regler for brug af computere, og på skolen hjemmeside findes et dokument, der beskriver ’PC-kulturen’.

Mobiltelefoner skal som udgangspunkt være slukkede.

Spisning:

Spisning finder normalt sted i skolens kantineområder, ved bordene på gangene og udenfor – og kun i pauser og mellemtimer. I undervisningslokalerne må spisning kun finde sted efter aftale med læreren.

Rygning:

Det er ikke tilladt at ryge på Randers Statsskole. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter og alle udendørs områder inden for skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle, der opholder sig på skolens område.

Forbuddet gælder alle former for indtagelse af tobak eller lignende, herunder også elektroniske cigaretter med eller uden nikotin.

Alkohol:

Det er forbudt at medbringe alkohol på skolens område, og elever må ikke drikke alkohol på skolen i skoletiden eller i forbindelse med aktiviteter, som træder i stedet for almindelig undervisning, ligesom det er forbudt at møde op i påvirket tilstand. I særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med skolefester og fredagscaféer, kan rektor tillade udskænkning af alkohol i begrænset omfang. Der sælges ikke alkohol med en procent over 7.

Rusmidler:

Det er forbudt at møde op i påvirket tilstand, at indtage eller at være i besiddelse af euforiserende stoffer på skolen og på skolens grund både i og uden for undervisningstiden. Det er ligeledes forbudt at møde påvirket, indtage eller at være i besiddelse af euforiserende stoffer i forbindelse med alle slags skolerelaterede aktiviteter uden for skolen.

Ophængning af plakater og uddeling af reklame- og kampagnemateriale:

Elever eller andre, der ønsker at ophænge eller uddele reklamemateriale, skal henvende sig til skolens kontor og aftale nærmere procedure herfor. Det samme gælder eksempelvis ungdomspolitiske organisationer. Skolen har ret til at afvise materiale af eksempelvis ekstremistisk eller diskriminerende karakter.

Parkering:

Parkering må kun finde sted i afmærkede parkeringsbåse langs Nyvangsvej og Nordvestvej. Parkering i skolens ’Nordgård’ er forbeholdt ansatte.

Forsikringsforhold:

Skolen har ikke forsikringer, der dækker elever eller deres ejendele, hverken i den daglige undervisning eller på studieture. Elever har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler for erstatningspligt.

2. Forhold, der vedrører ekskursioner og studieture

Minimumsregler:

Elever, der deltager i studieture og ekskursioner på Randers Statsskole, skal underskrive et regelsæt for ”Minimumsregler for adfærd på ekskursion eller studietur arrangeret af Randers Statsskole”. De deltagende lærere sørger for at præsentere minimumsreglerne for eleverne. Med deres underskrift accepterer eleverne, at de er underlagt disse regler. Hvis eleven er under 18 år, skal forældrene underskrive.

Det gælder altid, at elever skal følge de deltagende læreres anvisninger.

Er en elev tilmeldt en studietur eller ekskursion, er tilmeldingen bindende. Hvis en elev i tilfælde af sygdom, udmeldelse eller andre forhold alligevel ikke deltager i studieturen, tilbagebetaler skolen ikke indbetalt depositum.

3. Forhold, der vedrører eksamen og årsprøver

Eksamen:

Alle elever modtager før hver eksamenstermin information om eksamen og årsprøver. Ledelsen uddeler og gennemgår relevant materiale, der oplyser om regler for skriftlig og mundtlig eksamen – herunder forholdsregler i forbindelse med eventuel sygdom.

Ved sygdom på en eksamensdag skal den pågældende elev (eller pårørende) så tidligt som muligt på eksamensdagen kontakte skolens kontor. Eleven skal herefter rekvirere en lægeerklæring, der dokumenterer, at eleven er syg. Særlig blanket fås på skolens kontor. Skolen afholder udgifter til lægeerklæring i forbindelse med eksamen.

Hvis en elev udebliver fra en eksamen uden at have kontaktet skolens kontor, betragtes eleven som udeblevet fra eksamen uden gyldig grund.

Årsprøver:

Deltagelse i mundtlige og skriftlige årsprøver er en betingelse for oprykning til næste klassetrin. Ved sygdom på en årsprøvedag skal den pågældende elev (eller pårørende) så tidligt som muligt kontakte skolens kontor. Skolen kan forlange dokumentation for sygdom.

Snyd i forbindelse med eksamen og prøver:

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning i det pågældende fag. Eleven kan derefter først indstilles til eksamen i faget det følgende år.

Konstateres snyd i forbindelse med øvrige prøver, vurderer skolen i hvert enkelt tilfælde, hvilken konsekvens det skal have.

4. Forhold, der vedrører bygninger, inventar og undervisningsmaterialer

Bygninger og inventar:

Elever skal behandle skolens bygninger og udendørsarealer, inventar, udstyr og undervisningsmaterialer ordentligt. Det er derfor en selvfølge, at de rydder op efter sig i klasselokaler, på gangarealer og i kantine, lukker vinduer og sætter stole op efter sidste lektion i pågældende lokale.

Bøger og undervisningsmaterialer:

Næsten alle bøger og andre undervisningsmaterialer stilles gratis til rådighed for eleverne i den tid, de går på skolen. Eleverne har ansvar for at passe på bøgerne, og det er naturligvis ikke tilladt at skrive i dem. Det fremgår af Lectio, hvilke bøger eleven har pligt til at aflevere ved et skoleårs slutning. Skolen opkræver erstatning for bortkomne eller ødelagte bøger.

Egenbetaling af undervisningsmaterialer:

Elever kan blive bedt om at anskaffe og betale dele af undervisningsmaterialet selv. Ministeriet har fastsat en øvre beløbsgrænse på 2500 kr. for den enkelte elevs egenbetaling. I forbindelse med elevens optagelse på skolen meddeler skolen eleverne, hvad de skal anskaffe og/eller betale.

5. Sanktioner

Rektor kan iværksætte sanktioner over for elever, der tilsidesætter skolens studie- og ordensregler. Sanktioner spænder fra advarsler til tab af retten til at blive indstillet til eksamen eller bortvisning. Sanktioner iværksættes altid efter konkret vurdering, således at det sikres, at sanktionen står i rimeligt forhold til forseelsens omfang, og således at det sikres, at lovgivningen overholdes.

Nedenstående sanktioner iværksættes i reglen efter advarsel og samtale med rektor/ledelsesrepræsentant:

1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær.

3. Ophør af SU

4. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på pågældende klassetrin.

5. Tab af retten til at blive indstillet til prøve i ét eller flere fag. Prøve i det eller de pågældende fag kan først aflægges det følgende år, hvis rektor i øvrigt vurderer, at eleven kan deltage i undervisningen.

6. Bortvisning fra skolen.

(rev. juni 2015)

 

Højt til loftet