Progressionsplan for skriftlighed

 

 

Formålet med progressionsplanen er at sikre, at eleverne får kendskab til nedenstående skriftlige fokuspunkter i løbet af deres 3-årige forløb. Samtidig kan vi som lærere trække på den viden, som vi ved, at eleverne er blevet præsenteret for i tidligere semestre.

Princippet for progressionsplanen er, at der bygges videre på de færdigheder, som er opøvet i de enkelte semestre.

Planen baserer sig i stort omfang på kravene til de store skriftlige opgaver og AT-opgaverne, som alle fag i større eller mindre grad berøres af. Fokuspunkterne i planen skulle gerne falde naturligt ind i den daglige undervisning og understøtte såvel den skriftlige som mundtlige læringsproces. Skriftlighed skal desuden forstås som alt skriftligt arbejde – også det, som ikke rettes.

Ikke alle fag skal nødvendigvis have fokus på alle punkter, men koncentrere sig om dem, der giver mening i relation til faget. Selvom punkterne står som fokuspunkter under bestemte semestre, kan det naturligvis individuelt i det enkelte fag være nødvendigt at følge op på dem senere og inddrage andre tidligere, end her foreskrevet.

Teamlærerne skal på klassemødet før skoleårets start sørge for, at de enkelte fokuspunkter bliver jævnt fordelt på klassens fag for hele skoleåret, således at flere fag arbejder med samme fokuspunkt. Dette foregår i samarbejde med de andre lærere, som selv skal tilmelde sig de fokuspunkter, som de finder relevante for faget.

Evaluering

I slutningen af skoleåret skal teamlærerne og de enkelte deltagende lærere melde tilbage til ny skriftlighedsgruppen, om hvordan arbejdet er forløbet. Dette af hensyn til fremtidige ændringer. Ny skriftlighedsgruppen tager initiativ hertil.

Mvh.

Udvalget for ny skriftlighed, 2012

1. semester (grundforløb), NV, (forløb om skrivning i dansk)

 

Overskrift

 

Uddybning

Eksempel/

inspiration

Fag

Notetagning

I klassen og hjemme

Formulere læsefokus

Færdighed, som er gennemgående alle tre år

 

SP

HI, SA

DR, BK

 

Regneark

Basal brug af regneark

 

 

Nøgleord

At kunne udvælge nøgleord, som udgangspunkt for det basale taksonomiske niveau

 

DA, TY, SP

HI, SA

DR, BK

Problemorienterede spørgsmål

At kunne stille relevante og problemorienterede spørgsmål til en tekst

 

DA, (SP)

HI

Præcision i sprogbrugen

Definition af sproget i faget:

begreber, grammatik, præcision af matematisk sprogbrug, symbolsprog

 

DA, TY, SP

SA

DR, BK

MA

Opgavestruktur 

Enkel opgavestruktur og forståelse heraf:

indledning – opgavebesvarelse -afrunding/konklusion

 

DA

DR,

MA

 

2. semester, dansk/historieopgave

 

Overskrift

 

Uddybning

Eksempel/

inspiration

Fag

Tal og tabeller

Udarbejde og fortolke

 

SA

MA

Problemformulering og hypotese

Simpel problemformulering og hypotese Progression i at stille spørgsmål til stoffet efter de taksonomiske niveauer

 

DA

HI, SA

Opgavestruktur

At disponere og strukturere en skriftlig opgave

 

DA

HI

DR,

MA

Kildehenvisninger, citater, snyd

Hvordan man gør, og hvad man ikke må

Skal også ses i sammenhæng med punktet om opgavestruktur

 

DA

HI

 

3. semester, opgave i AT

 

Overskrift

 

Uddybning

Eksempel/

inspiration

Fag

Præcision i sprogbrug

Yderligere præcision og definition af sproget i faget:

begreber, grammatik, præcision i matematisk sprogbrug, symbolsprog med henblik på at kunne analysere og undersøge

 

DA, TY, SP

SA

BK

MA

Præcision af dele i en opgave

At skrive en god indledning og afrunding/konklusion på en opgave i det enkelte fag

 

DA

SA

MA

Abstract

Trænes i forbindelse med rapportskrivning (engelsklærere)

 

 

Disposition

Forarbejde til mundtligt og skriftligt arbejde for at få et klart fokus

 

DA

HI

MA

Fremlæggelse/formidling

Baseret på relevante nøgleord og/eller problemorienterede spørgsmål med et klart fokus

 

DA, TY, SP

SA

BK

HI

Tværfaglighed

(eller 4. semester)

Tydeliggøre, hvad det vil sige at arbejde tværfagligt - evt. via et konkret samarbejde

 

Se idebank

DA, HI

 

4. semester, sro og årsprøve i AT

 

Overskrift

 

Uddybning

Eksempel/

inspiration

Fag

Problemformulering og hypotese

Trænes fortsat via vejledning

 

DA

HI, SA

Synopsis

Arbejde med, hvordan den struktureres og skrives

 

HI, SA

Tværfaglighed

(eller 3. semester)

Tydeliggøre, hvad det vil sige at arbejde tværfagligt - evt. via et konkret samarbejde

 

Se idebank

HI, SA

 

5. semester, srp

 

Overskrift

 

Uddybning

Eksempel/

inspiration

Fag

Præcision i sprogbrug

Videre træning i præcision og definition af sproget i faget:

begreber, grammatik, præcision i matematisk sprogbrug, symbolsprog med henblik på at kunne analysere og undersøge

 

DA, TY, SP

SA

MA

Opgavestruktur

Opfølgning/repetition til srp, bl.a. med henvisning til arbejdet med dansk/historieopgaven og sro.

 

DA, SP

HI

MA

Abstraktion og refleksion

 

 

Skal kunne sætte det faglige stof i en større sammenhæng og reflektere over det på højeste taksonomiske niveau.

 

 

DA, TY, SP

HI, SA

 

 

6. semester, AT-eksamen

 

Der følges op på ovenstående punkter afhængigt af behovet i den enkelte klasse.

 

 

 

 

Højt til loftet