AT-Progressionsplan

 

Randers Statsskole: AT-struktur, skoleåret 2015 - 2016 (PU, april 2015)

Præmisser: 

 • I efteråret 1.g er der kun ét AT-forløb, centreret om 3 flexdage i uge 50, hvor hele årgangen har AT i og måske uden for huset.
 • I efteråret 2.g, er der et innovativt AT-forløb, centreret om 3 flexdage i uge 39 (rejseugen).
 • Det sidste AT-forløb i 3.g tager udgangspunkt i seneste eksamensopgave.
 • Alle (næsten alle) AT-forløb forudsætter, at der udarbejdes en AT-synopsis på baggrund af skolens synopsis-skabelon. Læreren kan – alt efter elevernes niveau - have ’udfyldt’ dele af den på forhånd.
 • Teamlærerne opretter mapper i Lectio (AT 1, AT 2 o.s.v.). AT-lærerne lægger alle relevante materialer i den mappe, der hører til forløbet.

 

De faglige mål med almen studieforberedelse er, at eleverne skal kunne: 

 1. Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder.
 2. Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf.
 3. Perspektivere sagen.
 4. Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.
 5. Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

Der er tale om slutmål for 3.g. For hvert enkelt forløb har PU derfor anført forslag til delmål/fokus (se planen nedenfor). Det er væsentligt, at lærerne i forbindelse med ’udfyldelsen af’ studieplanen formulerer, hvori fokus i det pågældende forløb består.

De faglige mål og overskrifterne i synopsen er de samme - uanset om der er tale om en traditionel eller en innovativ opgave.

1.g 

AT 1

 

Tidspunkt

Efterår 1.g

Uge 47-51 med tre hele flexdage i uge 50

Tema

Katastrofen – årsager og konsekvenser (Stud. eks. 12)

Herunder: Videnskabsteoretisk AT-introduktion (AT 1a) i relation til det overordnede emne (se nedenfor)

Fag

a. Biologi/fysik og samfundsfag (den ene halvdel af klasserne)

b. Biologi/fysik og historie

Lektioner

30 (uddannelsestid), 5 (elevtid)

Uge 47-49:

 • Hvad er viden? Hvordan søger vi den? Hvad er AT?  (Fælles powerpoint inkl. elevøvelser)
 • Hvad arbejder vi hen imod i 3.g/hvad skal det ende med/hvad er slutmålet?

(Eleverne ser eksamensopgaven: Katastrofen – årsager og konsekvenser og evt. ”Ved det grønne bord/AT”)

 • Etablering af elektronisk AT-mappe med skolens AT-plan, metodekatalog, synopsis-skabelon og eksemplariske synopser (teamlærere og AT-lærere knyttet til forløbet)
 • Forberedelse af/viden om sagen: Katastrofen

Uge 50 (tre flexdage):

Arbejdet med (under-)katastrofen (fælles workshops, fælles foredrag, fælles film)?

Uge 51:

Evaluering, studierapport

Produkt/er

Evt. elevproduceret film

Portefølje/logbog/refleksion (skriftlige opgaver undervejs i relation til tema, foredrag).

Studierapport.

Fokus

 

Eleverne skal:   

 • Tilegne sig viden om ’faget’ almen studieforberedelse.
 • Introduceres til videnskabelig tankegang, herunder enkelte videnskabsteoretiske positioner.
 • Tilegne sig (lærerstyret) viden om en sag med anvendelse af relevante fag og udvalgte faglige metoder.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen.

Andet

Timerne ’omdøbes til AT’ af ’kontoret’ for at sikre fælles start og afslutning/evaluering.

Der er 2014 udarbejdet en power point til 1. del af forløbet: Hvad er viden?

 

 

AT 2

 

Tidspunkt

Forår 1.g

Afsluttes senest uge 11-12 (inkl. flexuge)

Tema

Aftales af de involverede lærere

 

Fag

Idræt og engelsk (så vidt muligt)

 

Lektioner

25 (uddannelsestid) 10 (elevtid)

 

Produkt

Synopsis (skriftlig) på baggrund af skolens synopsis-skabelon, hvor lærerne på forhånd har ’udfyldt’ felter.

Mundtlig fremlæggelse.

Studierapport.

Fokus

Eleverne skal:

 • Tilegne sig (lærerstyret) viden om en sag med anvendelse af relevante fag og enkelte faglige metoder.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen.
 • Med udgangspunkt i skolens synopsis-skabelon (skriftligt) behandle en problemformulering (som er formuleret af læreren), opstille relevante underspørgsmål og besvare disse.
 • Fremlægge resultatet mundtligt.

2.g 

AT 3

 

Tidspunkt

Efterår 2.g

Uge 38 - 40 med tre hele flexdage i uge 39

Tema

Det gode liv i byen (evt. men ikke nødvendigvis med fokus på Randers)

Innovativt emne konstrueret på baggrund af en kombination af to innovative AT-forsøgsemner om ’Fremtidens by’ og ’Kampen for det gode liv’ (UVM)

Fag

Studieretningsfag (dog kun i de studieretninger, hvor det skønnes at kunne give mening i relation til emnet, ellers alternative fag). Erfaring fra 2014: NG er velegnet!

Der må tages hensyn til, at nogle lærere er på studietur

 

Lektioner

25 (uddannelsestid) 10 (elevtid)

 

Produkt

Synopsis (skriftlig) på baggrund af skolens synopsis-skabelon hvor lærerne på forhånd kan have ’udfyldt’ felter.

Evt. konkret produkt/forslag til innovativ løsning

Studierapport.

Fokus

 

Eleverne skal:

 • Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen.
 • Med udgangspunkt i skolens synopsis-skabelon opstille og behandle en problemformulering.
 • Udarbejde et forslag til en innovativ løsning (et konkret produkt eller en beskrivelse) og begrunde forslaget.
 • Fremlægge resultatet mundtligt.

Andet

En arbejdsgruppe har i 2014 udarbejdet en del materiale om selve sagen (findes i mappe i FC)

En anden arbejdsgruppe har ’beskrevet’ innovationen: SE AT-MAPPE I P-HÅNDBOGEN.

 

 

AT 4

 

Tidspunkt

Efterår og forår 2.g

Afsluttes før SRO

Tema

Aftales af de involverede lærere

 

Fag

a. Religion/old (hvor klasserne har fagene i 2.g) og andet fag (afhængigt af, hvad klassen har haft hidtil)

b. Historie og sprogfag (matematik bør undgås)

Lektioner

15 (uddannelsestid) 10 (elevtid)

 

Produkt

Synopsis på baggrund af skolens synopsis-skabelon

Evt. mundtlig fremlæggelse

Studierapport

Fokus

Eleverne skal:

 • Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen.
 • Med udgangspunkt i skolens synopsis-skabelon opstille og behandle en problemformulering og vurdere de to fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.
 • Selvstændigt fremlægge resultatet (skriftligt og evt. mundtligt)

 

 

AT 5

 

Tidspunkt

 

Forår 2.g

Tema

 

Årsprøve (2016): Kommunikation (Stud. eks. 15) (inkl. det innovative emne/opgave b)

Fag

 

Afhænger af elevernes valg

Lektioner

25 (uddannelsestid) 5 (elevtid)

Introduktion til årsprøvetemaet, udlevering af materiale, undersøgelse af opgave og ressourcerum (2 lektioner, teamlærer)

Faglige vinkler på emnet (5 lektioner fordelt på klassens lærere)

Én skrivedag på skolen med fastlagt vejledning (april)

Én skrivedag på skolen med et panel af vejledere (synopsen afleveres denne dag) (maj)

Produkt

 

Synopsis

Evt. konkret produkt/forslag til innovativ løsning (ved opgave b))

Mundtlig årsprøve

Studierapport

Fokus

 

Eleverne skal:

 • Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen.
 • Med udgangspunkt i skolens synopsis-skabelon opstille og behandle en problemformulering, demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og vurdere de to fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.
 • Ved opg. b udarbejde et forslag til en innovativ løsning (et konkret produkt eller en beskrivelse) og begrunde forslaget.
 • Selvstændigt fremlægge resultatet (årsprøven)
 • Umiddelbart efter årsprøven ’indskrive’ responsen i studierapporten med henblik på næste år.

Andet

 

Alle timer placeres på forhånd af ’kontoret’.

Lærere, der er involveret i den mundtlige årsprøve, tilstræber at give respons a la: Dette skal du ændre/gå videre med til eksamen næste år.

3.g 

AT 6

 

Tidspunkt

 

Efterår 3.g

Uge 37 - 40 med alle flexdage i uge 39

Tema

 

Studietur/målet for studieturen (kan have innovativt tilsnit)

Fag

 

Studietursfagene

Lektioner

30 (uddannelsestid) 7.5 (elevtid)

14 lektioner ’anvendes til’ selve studieturen, 16 lektioner til forberedelse/efterbehandling

 

Produkt

 

Aftales af de involverede lærere - eksempelvis:

Mundtlig fremlæggelse forud for, under eller efter studieturen

Skriftlig opgave/rapport afpasset de enkelte fags arbejdsformer

Synopsis

Studierapport (obligatorisk)

Fokus

Eleverne skal:

 • Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen.
 • Opstille og behandle en problemformulering og vurdere de to fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.
 • Relatere sagen til det ’selvoplevede’ på studieturen.

 

 

AT 7

 

Tidspunkt

Januar 3.g

Afsluttes før udmeldingen af eksamensemnet (sidst i januar)

Tema

Seneste eksamensopgave (Kommunikation, stud. eks. 15)

 

Fag

 

Afhængigt af, hvad klasserne mangler/hvad der kan gå op

Lektioner

22 (uddannelsestid) 7.5 (elevtid)

 

Produkt

Synopsis som den er beskrevet i eksamensopgaven og i skolens synopsis-skabelon

Delafleveringer (afsnit fra synopsen) undervejs!

Studierapport

Fokus

Eleverne skal:

 • Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen.
 • Med udgangspunkt i skolens synopsis-skabelon opstille og behandle en problemformulering, demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang, vurdere de to fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag og perspektivere sagen.
 • Ved opg. b udarbejde et forslag til en innovativ løsning (et konkret produkt eller en beskrivelse), begrunde forslaget og vurdere dets konsekvenser.
 • Selvstændigt fremlægge resultatet (skriftligt og evt. mundtligt)

Andet

Alle timer placeres på forhånd af ’kontoret’

 

 

AT 8

 

Tidspunkt

Januar 3.g

 

Tema

Studentereksamen 2016

 

Fag

 

Afhængigt af elevernes valg

Lektioner

28 af ’teknisk karakter’

 

Produkt

Synopsis

Mundtlig prøve

Fokus

Eleverne skal:

 • Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf.
 • Perspektivere sagen.
 • Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.
 • Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

 

 • Med udgangspunkt i den stillede opgaves krav skrive og aflevere en synopsis og aflægge mundtlig prøve.

 

 

 

Højt til loftet