studie- og ordensregler

på Randers Statsskole

Randers Statsskoles studie- og ordensregler er udarbejdet i henhold til Ministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Randers Statsskoles studie- og ordensregler skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og sikre et trygt undervisnings- og læringsmiljø, hvor en god omgangsform og - tone sikrer, at ingen - hverken elever eller ansatte - krænkes, fysisk, psykisk eller verbalt.

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at fremme skolens værdigrundlag, hvor ligeværd, rummelighed og gensidig respekt er centrale begreber.

Studie- og ordensreglerne vedrører dels den skemalagte undervisning, dels skolemæssige aktiviteter på og uden for skolen som ekskursioner og studieture, og endelig elevernes fritid i det omfang elevers adfærd uden for skoletiden har direkte indflydelse på undervisningen og de mellemmenneskelige relationer.

Rektor kan iværksætte sanktioner over for elever, der tilsidesætter studie- og ordensreglerne. Sanktionsmulighederne er angivet nederst i dette dokument.

1. Forhold, der vedrører skolens dagligdag, orden og samvær

Skoledagen:

Skoledagen varer normalt fra kl. 8.00 -15.10. Skolen kan med dags varsel tilrettelægge undervisning i dette tidsrum, og elever kan således ikke forudsætte, at skoledagen slutter før kl. 15.10. Elevernes skema og eventuelle ændringer fremgår af skolens skemasystem, Lectio.

Udvalgsmøder, der indebærer elevdeltagelse, kan finde sted efter kl. 15.10, men varsles i så fald i god tid.

Frivillige aktiviteter som studiecaféer, musik og idræt kan ligeledes finde sted efter kl. 15.10. Deltagelse i disse aktiviteter er netop frivillig, men i nogle tilfælde kan ledelsen forlange, at elever er til stede i studiecaféen.

Sprog:

Elever skal i enhver henseende udvise en respektfuld og anerkendende omgangstone i den daglige samtale i forbindelse med undervisningen, på de sociale medier og i skoleblade og årbøger som eksempelvis ”Blå Bog”. De skal på den måde være med til at sikre, at ingen elever udstilles uretmæssigt. Institutionens fælles undervisnings- og samtalesprog er dansk, bortset fra naturligvis i fremmedsprogsundervisningen og i mødet med fremmedsprogede.

Mobning:

Skolen er opmærksom på hver enkelt elevs trivsel og udbytte og anser det for betydningsfuldt, at alle elever føler et tilhørsforhold til skolen og opfatter sig som del af et forpligtende fællesskab. Mobning i enhver henseende - herunder på de sociale medier - er i modstrid med skolens værdier og en skoleform, som skal kunne rumme forskelligheden. Alle, der udsættes for eller bliver opmærksomme på mobning har derfor pligt til at reagere, sådan som det er nærmere beskrevet i skolens ”antimobbestrategi”.

Det er ikke tilladt at udvise voldelig og truende adfærd.

Lyd- og billedoptagelser:

Der må (med mindre det indgår som en del af undervisningen) ikke laves lyd- og/eller billedoptagelser i forbindelse med undervisningen og øvrige aktiviteter knyttet hertil, uanset om denne er tilrettelagt som fysisk undervisning på skolen eller som virtuel fjernundervisning. Også uden for den etablerede undervisning skal elever udvise stor agtpågivenhed i forhold til lyd- og billedoptagelser, ikke mindst videreformidling/deling heraf. Dette gælder i særlig grad optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller elevers eller ansattes personlige integritet.

Computer, mobiltelefon og lign.:

Elevcomputere anvendes som arbejdsredskab i undervisningen. Det er derfor den enkelte lærer, der definerer reglerne for brug af computer i timerne, og læreren kan vurdere, at der er situationer, hvor elever ikke skal anvende computer. Al computeraktivitet, der ikke er relevant for undervisningen, er uacceptabel. Elever skal logge på skolens netværk med en personlig kode. Denne må ikke videregives til andre.

Det er ikke tilladt at streame eller downloade film og spil via skolens netværk. Skolen har hjemmel til at foretage logning og monitorering i skoletiden og i forbindelse med eksamen.

Eleverne er gjort bekendt med skolens regler for brug af computere, og på skolens hjemmeside findes et dokument, der beskriver ’PC-kulturen’.

Mobiltelefoner skal som udgangspunkt være slukkede.

Spisning:

Spisning finder normalt sted i skolens kantineområder, ved bordene på gangene og udenfor – og kun i pauser og mellemtimer. I undervisningslokalerne må spisning kun finde sted efter aftale med læreren.

Rygning:

Det følger af Lov om røgfri miljøer (LBK nr 581 af 26/3/2021), at det ikke er tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden, hverken på eller uden for skolens grund.

Uden for den almindelige skoletid må rygning eller anvendelse af tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter ikke finde sted på skolens matrikel.

Alkohol:

Det er forbudt at medbringe alkohol på skolens område, og elever må ikke drikke alkohol på skolen i og uden for skoletiden, herunder i forbindelse med aktiviteter, som træder i stedet for almindelig undervisning. Det er ligeledes forbudt at møde op i påvirket tilstand. I særlige tilfælde, fx i forbindelse med skolefester og fredagscaféer, kan rektor tillade udskænkning af alkohol i begrænset omfang. Der udskænkes ikke alkohol med en procent over 7.

Rusmidler:

Det er forbudt at møde op i påvirket tilstand, at indtage eller at være i besiddelse af euforiserende stoffer på skolen og på skolens grund både i og uden for undervisningstiden. Det er ligeledes forbudt at møde påvirket, indtage eller at være i besiddelse af euforiserende stoffer i forbindelse med alle slags skolerelaterede aktiviteter uden for skolen.

Religion:

Med begrundelse i religionsfriheden er alle fri til at dyrke deres religion i det omfang det ikke strider mod uddannelsens formål om åndsfrihed og ligeværd og demokratisk dannelse.

Tilskyndelse til ekstreme holdninger og adfærd:

Det er ikke tilladt at tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd - herunder social kontrol, som er i strid med grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og i strid med formålet med gymnasieuddannelsen.

Ophængning af plakater og uddeling af reklame- og kampagnemateriale:

Elever eller andre, der ønsker at ophænge eller uddele reklamemateriale, skal henvende sig til skolens kontor og aftale nærmere procedure herfor. Det samme gælder eksempelvis ungdomspolitiske organisationer. Skolen har - jf. ovenstående - ret og pligt til at afvise materiale af ekstremistisk eller diskriminerende karakter.

Parkering:

Parkering må kun finde sted i afmærkede parkeringsbåse langs Nyvangsvej og Nordvestvej. Parkering må således ikke finde sted i alléen, langs med eller på brandveje, i park eller skolegård, med mindre der er tale om særlig skiltning i forbindelse med særlige begivenheder. Parkering i skolens ’Nordgård’ er forbeholdt ansatte. Cykler parkeres i cykelskurene i Nordgården.

Forsikringsforhold:

Skolen har ikke forsikringer, der dækker elever eller deres ejendele, hverken i den daglige undervisning eller i forbindelse med studierejser. Elever har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler for erstatningspligt.

2. Forhold, der vedrører undervisning og fremmøde

Fremmøde:

Elever har mødepligt til al undervisning og pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Disse regler er nærmere beskrevet i skolens politik for fravær, fremmøde og fastholdelse.

Mødepligten omfatter:

  • skemalagte lektioner med eller uden lærertilstedeværelse
  • anden aftalt undervisning - herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
  • fællesarrangementer, fx fællestimer, fællessamlinger og idrætsdage
  • årsprøver, terminsprøver og eksamen
  • ekskursioner og studieture med begrænset elevbetaling

Studieaktivitet:

Elever skal være studieaktive. Studieaktivitet indebærer, at man møder forberedt til den daglige undervisning, tager ordet, lytter, deltager engageret i klasseundervisning og gruppearbejde, bidrager til et godt klassemiljø og afleverer skriftlige opgaver til fastlagte tidspunkter. Studieaktivitet er en betingelse for at få SU.

Fravær:

Det er vigtigt for skolen, at alle elever trives og bliver en del af det skole-, hold- og klassefællesskab, der er en forudsætning for al undervisning. Derfor søger skolen til enhver tid at støtte og vejlede eleverne, så de kan fastholdes i uddannelsen. Ved skoleårets begyndelse modtager alle 1.g-elever en folder, der beskriver regler og retningslinjer for fremmøde og fravær. Hver klasse har tilknyttet en ledelsesrepræsentant, der gennemgår folderen med eleverne. Lærerne registrerer fravær i hver lektion. Fraværsregistreringen er elektronisk, og den enkelte elevs eventuelle fravær fremgår af Lectio.

Hvis en elev har fravær, redegør han eller hun selv for årsagen i Lectio. Ledelsen er i samarbejde med skolens studievejledere opmærksom på fraværet og iværksætter eventuelle sanktioner. Normalt er der i første omgang tale om en mundtlig advarsel, dernæst en skriftlig advarsel, en henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve det pågældende klassetrin, fratagelse af SU (relevant for elever over 18 år) og slutteligt bortvisning.

Hvis eleven er under 18 år, inddrages elevens forældre i elevens trivsel, læring og fravær.

Der er ikke fastsat konkrete procenttal for acceptabelt fravær, da der iflg. lovgivningen forventes 100 % fremmøde til undervisningen. Alt fravær registreres, og det beror på rektors og de øvrige lederes vurdering, hvornår fravær påtales. Derfor er det afgørende, at eleven skriftligt (via Lectio) gør rede for årsagen til fravær. Der kan i fornødent omfang tages hensyn til sygdom og handicap. Elever, der deltager i skolearrangerede aktiviteter som idrætsstævner, musikarrangementer, møder og kurser, og som derfor ikke kan deltage i den almindelige undervisning, kan få fraværet godskrevet ved henvendelse på kontoret.

Elever, der på grund af længerevarende sygdom ikke kan følge den almindelige undervisning, tilbydes sygeundervisning. Sygdommen kan dog have et sådant omfang, at elevens lærere ikke med rimelighed kan give afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). I disse tilfælde skal eleven aflægge prøve i alle fag, der afsluttes med prøve på pågældende klassetrin.

Ledelsen kan i særlige tilfælde afkræve en elev en lægeerklæring eller tilsvarende dokumentation. Skolen kan i disse tilfælde afholde udgiften hertil.

Fraværspolitikken opdateres løbende og er beskrevet på skolens hjemmeside.

Fritagelse for deltagelse i undervisning:

Elever kan i særlige tilfælde blive fritaget for deltagelse i dele af undervisningen. Rektor kan bede om en lægeattest som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Elever, der grundet sygdom er helt fritaget for idræt, skal i udgangspunktet have et erstatningsfag.

Skriftlige opgaver:

Skriftlige opgaver skal afleveres til den fastsatte tid og i den afleveringsform, som er aftalt med læreren. Faglærerne har pligt til at oprette og påføre afleveringsfrist for skriftlige opgaver i Lectio med angivelse af afleveringsfrist. Elever kan i særlige tilfælde - og inden den fastsatte afleveringsdato - aftale en ny afleveringsfrist med læreren, der afgør, hvorvidt der kan gives en ny frist.

Elever, der ikke afleverer en opgave til den fastsatte tid i et givent fag uden forudgående aftale, kan - efter læreres vurdering - pålægges at udfærdige opgaven i den førstkommende lektion i faget efter opgaveafleveringsfristens udløb. Opgaven afleveres, når lektionen er slut. Læreren kan også rette henvendelse til klassens ledelsesrepræsentant, der kan arrangere ’skrivestue’ for eleven i en mellemtime eller uden for skoletid.

Ledelsen vurderer i samarbejde med studievejlederen, hvornår ’skriftligt fravær’ påtales.

Snyd i forbindelse med skriftlige opgaver:

Snyd i forbindelse med skriftlige opgaver accepteres ikke, og snyd i forbindelse med eksamen kan betyde, at eleven mister retten til at blive student under normale vilkår.

Der kan ikke opstilles en endegyldig definition af, hvornår der foreligger snyd, men overordnet set gælder følgende: Der er tale om snyd, hvis en elev gør andres ord til sine egne, dvs. skriver af fra andre, fra bøger og fra hjemmesider uden at anvende citationstegn og angive kilde. Der er ligeledes tale om snyd, hvis elever medvirker til eller ligefrem tilskynder andre til snyd.

I forbindelse med opgaveskrivningen i gymnasiet lærer eleverne, hvordan de frugtbart kan gøre brug af andres arbejde, undersøgelser og forskning, og hvordan de citerer og dokumenterer korrekt.

Har læreren mistanke om eller kan konstatere, at en opgave eller dele af den er skrevet af, indkalder læreren eleven til en samtale og tager stilling til, hvorvidt sagen skal indberettes til rektor. Er dette tilfældet, indkalder rektor eleven til en samtale og vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvilke sanktioner, der skal træde i kraft.

Oprykning:

Ved et lærerforsamlingsmøde ved et skoleårs afslutning drøfter lærerne elevernes udbytte af undervisningen. Elever med mindst 2.0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets slutning, kan rykke op til næste klassetrin.

Rektor kan nægte oprykning for elever, hvis gennemsnit ved skoleårets slutning er under 2.0, hvis det samtidig vurderes, at elevens udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt.

3. Forhold, der vedrører ekskursioner og studieture

Minimumsregler:

Elever, der deltager i studieture og ekskursioner på Randers Statsskole, skal underskrive et regelsæt for ”Minimumsregler for adfærd på ekskursion eller studietur arrangeret af Randers Statsskole”. De deltagende lærere præsenterer disse minimumsregler for eleverne og kan eventuelt aftale yderligere regler.

Som hovedregel gælder, at elever skal følge de deltagende læreres anvisninger, at de skal deltage aktivt i turens program, og at de i tilfælde af overtrædelse af reglerne og almindelige normer for god opførsel kan sendes hjem for egen regning.

Betaling:

Er en elev tilmeldt en studietur eller ekskursion, er tilmeldingen bindende. Hvis en elev i tilfælde af sygdom, udmeldelse eller andre forhold alligevel ikke deltager i studieturen, tilbagebetaler skolen ikke indbetalt depositum.

Studieture og rejser er i udgangspunktet alkoholfrie.

Forsikring:

Elever, der deltager i rejser og studieture skal tegne rejse- og afbestillingsforsikring efter nærmere aftale med skolen.

4. Forhold, der vedrører eksamen og årsprøver

Eksamen:

Alle elever modtager før hver eksamenstermin information om eksamen og årsprøver. Ledelsen uddeler og gennemgår relevant materiale, der oplyser om regler for skriftlig og mundtlig eksamen – herunder forholdsregler i forbindelse med eventuel sygdom.

Ved sygdom på en eksamensdag skal den pågældende elev (eller pårørende) så tidligt som muligt på eksamensdagen kontakte skolens kontor. Eleven skal herefter rekvirere en lægeattest, der dokumenterer, at eleven er syg. Særlig blanket fås på skolens kontor. Eleven afholder i udgangspunktet udgifter til lægeerklæring i forbindelse med eksamen.

Hvis en elev udebliver fra en eksamen uden at have kontaktet skolens kontor, betragtes eleven som udeblevet fra eksamen uden gyldig grund. Eleven har ikke ret til en ny eksamen.

Årsprøver:

Deltagelse i mundtlige og skriftlige årsprøver er en betingelse for oprykning til næste klassetrin. Ved sygdom på en årsprøvedag skal den pågældende elev (eller pårørende) så tidligt som muligt kontakte skolens kontor. Skolen kan forlange dokumentation for sygdom.

Snyd i forbindelse med eksamen og prøver:

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning i det pågældende fag. Eleven kan derefter først indstilles til eksamen i faget det følgende år.

Konstateres snyd i forbindelse med øvrige prøver, vurderer skolen i hvert enkelt tilfælde, hvilken konsekvens det skal have. Se i øvrigt ovenstående afsnit vedr. snyd.

5. Forhold, der vedrører bygninger, inventar og undervisningsmaterialer

Bygninger og inventar, rengøring og vedligeholdelse:

Elever skal behandle skolens bygninger og udendørsarealer, inventar, udstyr og undervisningsmaterialer ordentligt. Det er derfor en selvfølge, at de rydder op efter sig i klasselokaler, på gangarealer og i kantine, lukker vinduer og sætter stole op efter sidste lektion i pågældende lokale.

Elever kan blive pålagt erstatningsansvar for ødelagt inventar.

Bøger og undervisningsmaterialer:

Næsten alle bøger og andre undervisningsmaterialer stilles gratis til rådighed for eleverne i den tid, de er elever på skolen. Eleverne har ansvar for at passe på bøgerne, og det er naturligvis ikke tilladt at skrive i dem. Det fremgår af Lectio, hvilke bøger eleven har pligt til at aflevere ved et skoleårs slutning. Skolen opkræver erstatning for bortkomne eller ødelagte bøger.

Egenbetaling af undervisningsmaterialer:

Elever kan blive bedt om at anskaffe og betale dele af undervisningsmaterialet selv. Ministeriet har fastsat en øvre beløbsgrænse på 2500 kr. for den enkelte elevs egenbetaling. I forbindelse med elevens optagelse på skolen meddeler skolen eleverne, hvad de skal anskaffe og/eller betale.

6. Sanktioner

Rektor kan iværksætte sanktioner over for elever, der tilsidesætter skolens studie- og ordensregler. Sanktioner spænder fra advarsler til tab af retten til at blive indstillet til eksamen eller bortvisning. Sanktioner iværksættes altid efter konkret vurdering, således at det sikres, at sanktionen står i rimeligt forhold til forseelsens omfang, og således at det sikres, at lovgivningen overholdes. I særlige tilfælde kan skolen iværksætte betingede sanktioner.

Nedenstående sanktioner iværksættes i reglen efter samtale og/eller advarsel:

1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær.

3. Forbud mod i en nærmere angivet periode at medbringe og anvende private genstande på skolen, herunder mobiltelefon eller lignende.

4. Tilbageholdelse af private genstande, herunder mobiltelefon eller lignende, i op til et døgn.

5. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på pågældende klassetrin.

6. Tab af retten til at blive indstillet til prøve i ét eller flere fag. Prøve i det eller de pågældende fag kan først aflægges det følgende år, hvis rektor i øvrigt vurderer, at eleven kan deltage i undervisningen.

7. Bortvisning fra (udskrivning fra) skolen.

Randers Statsskole, rev. 2. juni 2021

Der henvises til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser § 2 her.  

Højt til loftet