skolens historie

Mere end 450 års historie

Randers Statsskole er en af landets meget gamle og ærværdige institutioner. I 1992 kunne skolen markere sit 450 års jubilæum. For i 1542 blev det økonomiske grundlag for driften af Randers latinske Skole genskabt gennem et gavebrev fra kong Christian d. III. Brevet er bevaret i original.

Men skolen havde allerede da eksisteret i 100 år som peblingeskole ved byens nonnekloster. Den nævnes første gang i et tingsvidne i 1449 og er antagelig oprettet kort før 1440. Da nonneklosteret blev lagt under Mariager kloster, fastslog et brev fra paven i Rom, at der fortsat skulle drives skole i Randers.

60 peblinge og én rektor

I de første år efter reformationen var skolen lille og de økonomiske forhold trange. Men fra 1580’erne, hvor den blev flyttet til en bygning bag Sct. Mortens Kirke, blev forholdene forbedret, både for lærere og elever. Elevtallet steg, og i midten af 1600-tallet var der 60 peblinge, der blev undervist af en rektor og tre hørere. Randers bys tilbagegang i slutningen af århundredet ramte imidlertid skolen hårdt, og elevtallet blev i løbet af 1700-tallet så beskedent, at skolen to gange var i fare for at blive nedlagt. Men den overlevede og voksede sig igen så stor, at en ny bygning var en nødvendighed.

Helligåndshuset og Blicher

I 1784 fik skolen til huse i ”Helligåndshuset”, der dengang var en stor og hensigtsmæssig skolebygning. Efter Stiftsøvrighedens mening kunne man ”i heele Riget neppe finde bedre og beqvemmere Leilighed saavel for disciple at søge Skole, som for samtlige Lærere at have Bopæl”.

Det var her St. St. Blicher var elev og senere blev lærer.

Randers lærde Skole og Randers Statsskole

Efter en strid med skoledirektionen i København, som igen ønskede skolen nedlagt, tog Randers by initiativet og opførte en stor og tidssvarende bygning, ”Randers lærde Skole”, og i 1858 kunne skolen i Vestergade indvies. I 1903 skiftede skolen navn fra ”Randers lærde Skole” til ”Randers Statsskole”, og da elevtallet fortsat steg, flyttede den i 1926 til den nuværende bygning på Rådmands Boulevard.

Selveje og idrætshal

De gamle mure danner nu rammen om et indre, der ved stadige moderniseringer har gjort det muligt at opfylde de krav, som den nyere lovgivning stiller til gymnasieskolen. Inde i den klassiske bygning lever der et moderne gymnasium med dybe rødder i den gamle latinskole.

Bogen ”Randers Statsskole 1542-1992” blev udgivet i anledning af 450 års jubilæet.

1. januar 2007 blev Randers Statsskole selvejende institution under staten. Det gjorde det muligt at realisere et længe næret ønske om nye idrætsfaciliteter. I foråret 2013 kunne skolen derfor udvide Hack Kampmanns gamle bygning med en stor og moderne idræts- og skolehal, beliggende i skolens park.

 

Højt til loftet