Praktiske oplysninger

 

Kære elever - og forældre

Herunder findes en række ’praktiske oplysninger’, der vedrører skolegang og skolehverdag på Randers Statsskole. De er listet i alfabetisk orden. Er der oplysninger, som I ikke kan finde her eller andre steder på hjemmesiden, er I velkomne til at ringe eller skrive. Se i øvrigt også skolens studie- og ordensregler for supplement.

Administration:

Skolens kontor er åbent mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.30 og fredag til klokken 15.15. Kontoret er pt. dagligt bemandet af ledelsen, som udgøres af konstitueret rektor Mogens Pold og uddannelsescheferne Majken Bach Myhr og Lise Bitsch Holm samt af de administrative medarbejdere John Steen Jensen, Lise-Lotte Therkildsen Hjermitslev, Vibeke Koch, Marianne Callisen og Susanne Dokkedahl. 

Adresseændring:

Det er meget vigtigt, at skolen får besked om eventuelle adresseændringer og ændring af telefonnummer og mailadresse, så vi altid kan komme i kontakt med elever og forældre. Elever henvender sig blot på kontoret.

Bogdepot og bøger:

Skolens bøger opbevares i bogdepotet i kælderetagen. De allerfleste bøger stilles gratis til rådighed for eleverne i den tid, de går på skolen. John Steen Jensen bestyrer bogdepotet, og han træffes på skolens kontor eller i bogdepotet. Depotets faste åbningstider er 9.30-10.00.

Bus:

Elever på ungdumsuddannelser kan søge om at få et ungdomskort, der giver ret til ubegrænset rejse i regionen og rabat på rejser til andre regioner.  Oplysningerne kan findes på www.ungdomskort.dk. Lise-Lotte Hjermitslev på kontoret er også behjælpelig.

Cykel- og knallertparkering:

Cykler, knallerter og motorcykler parkeres i skolens Nordgård, i stativerne eller i de sorte skure. Cykler og knallerter må ikke parkeres ved hovedindgangen. Biler parkeres på Nordvestvej - ikke i parken.

Egenbetaling:

Undervisningsmaterialer: Ministeriet har fastsat, at elever, der går i gymnasiet, må betale op til 2500 for undervisningsmaterialer. Elever på RS betaler ikke for undervisningsmaterialer, men skal dog anskaffe og medbringe en bærbar computer (PC eller Mac). Elever, der ikke har Office-pakken, kan få den gratis på skolen ved henvendelse til skolens IT-vejleder.

Ekskursioner og studieture: 

I forbindelse med studieture og ekskursioner vil der være en egenbetaling. Bestyrelsen har fastsat et maksimumbeløb på 8000 pr. elev, hvoraf de 4000 bruges på studieturen i 3.g.

Vi henviser til 

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. med senere ændringer, §§ 46-47 her. 

Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne § 1-2 her. 

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser § 34 her. 

Eksamen:

Gymnasiet er en eksamensskole, og der afholdes eksaminer i udvalgte fag. Eksaminerne er dels mundtlige, dels skriftlige og afholdes ved udgangen af det skoleår, hvor undervisningen afsluttes.

Alle elever får eksamensorientering af faglærere, studievejledere og uddannelsescheferne. Skolen tilbyder – når der er behov for det – støtte til elever med særlige eksamensproblemer. Her på hjemmesiden findes diverse oplysninger og regler om eksamen. Se også almeneksamensbekendtgørelsen via BEK nr 343 af 08/04/2016. 

Eksamenssnyd:

Hvis en elev gribes i snyd til eksamen, bliver den pågældende bortvist fra prøven. Det er eksempelvis eksamenssnyd at give eller skaffe sig oplysninger til/fra en anden eksaminand under eksamen eller at benytte ulovlige hjælpemidler. Reglerne for eksamen gælder også for terminsprøver og årsprøver.

Studieretningsprojektet i 3.g er en eksamensopgave og her gælder de samme regler. Det er ikke tilladt at skrive en andens opgave eller dele af den af og i det hele taget at gøre andres ord til sine egne uden at angive kilde.

Se i øvrigt afsnittet om konsekvenser i forbindelse med snyd under punktet Studie- og ordensregler.

Ekskursion:

I løbet af de tre gymnasieår tilbydes eleverne en række ekskursioner afhængigt af fagvalg - nogle af kortere varighed - en rejse med 2. fremmedsprog og én lang studietur af én uges varighed. Den lange studietur afholdes i 3.g. Der er tale om en egenbetaling i forbindelse med studieture og ekskursioner. Skolens bestyrelse har vedtaget, at hver elev må betale op til 8000. Inden turen underskriver eleverne (forældre, hvis eleven er under 18 år) et dokument vedr. ’Minimumsregler for studieture på Randes Statsskole”. Se i øvrigt skolens Studie- og ordensregler.

Elevråd:

Hver klasse har minimum én repræsentant i skolens elevråd. Det er elevernes organ og høres ligesom lærernes pædagogiske råd i spørgsmål af generel betydning for skolen. Elevrådet ledes af formand, næstformand, sekretær og kasserer og holder jævnlige elevrådsmøder.

Elevskabe:

Eleverne kan leje et skab til opbevaring af fx styrthjelm. Elever, der ønsker dette, kan henvende sig på kontoret.

 Fordybelsestid:

Fordybelsestid er den tid, der fra ministeriets og ledelsens side er afsat til elevernes udarbejdelse af skriftlige opgaver. Elevtiden fordeles på de fag, der har en skriftlig dimension. Skolen forsøger en jævn fordeling af det skriftlige arbejde af hensyn til elevernes belastning, men alle elever må regne med 8-12 timers elevtid om ugen. Eleverne kan i Lectio se et overblik over afleveringerne. 

Forsikring:

Forældre og elever bør sikre sig, at de har dækning på deres egen forsikring for skader, som kan opstå i undervisningstiden og også, når eleverne er på ekskursion som en del af undervisningen – indenlands eller udenlands. Skolen har ikke forsikringer, der dækker elever eller deres ejendele, hverken i den daglige undervisning eller på studieture. Elever er omfattet af de almindelige regler for erstatningspligt. Kommer en elev til skade pga. fejl eller forsømmelser fra skolens side, er det dog skolens ansvar.

Forældremøder:

1.g’ernes forældre inviteres til første forældremøde i juni måned, før eleverne begynder i gymnasiet. Her har de lejlighed til at møde ledelse og studievejledere - og hinanden. I januar/februar afholdes forældrekonsultationer. Her kan forældre tale med elevernes faglærere efter eget valg. Nogle elever og forældre får en særlig invitation.

Forældrene er naturligvis altid meget velkomne til at henvende sig telefonisk eller pr. mail til skolens kontor for at få en aftale om telefonkontakt eller et møde med en lærer, studievejleder eller rektor.

Alle ’nye’ forældre får i øvrigt en folder, hvori vi bl.a. beskriver nogle af de arrangementer, der er aktuelle for forældre i løbet af de tre år.

Fritagelse for idræt:

Hvis en elev pga. sygdom skal fritages helt for idrætsundervisningen, skal eleven have et andet valgfag på c-niveau. Dette kræver en lægeerklæring og aftales med rektor. Korterevarende fritagelse i forbindelse med skader og sygdom aftales med idrætslæreren. Som udgangspunkt deltager skadede elever omklædt i timerne i det omfang, det er muligt. Se nærmere her på siden om idræt og fravær.

Fritagelse for undervisning i øvrigt:

Der er mødepligt til al undervisning. I særlige tilfælde vil elever kunne fritages for undervisningen i kortere tidsrum. Henvendelse herom sker til rektor eller uddannelsescheferne. Fritagelse af denne art vil normalt tælle som almindelige forsømmelser. Vi henviser til reglerne om mødepligt og fravær her på siden.

Fællestimer og fællessamlinger:

Der afholdes hvert år en række fællestimer. Fællestimerne kan være for hele skolen eller for enkelte klasser eller klassetrin. Indholdet spænder vidt – fra foredrag til film og teaterforestillinger. Fællestimerne er en del af undervisnin­gen, og der er mødepligt. Det samme gælder i øvrigt for de såkaldte ’fællessamlinger’, som kan have en lidt mere uformel karakter, og hvor elever og lærere i fællesskab planlægger indholdet.

Fællesudvalg (FLU)

Dette udvalg danner kontakten mellem rektor, pædagogisk råd og eleverne. Det består af rek­tor, tre lærere valgt af pædagogisk råd, fem elever valgt af elevrådet og én repræsentant for det teknisk-administrative personale. FLU træffer afgørelser om fællestimer, fællessamlinger, studiekredse, større fester, temadage m.v.

Før første skoledag:

Dagen før den egentlige skolestart arrangerer ældre elever (tutorer) en anderledes skoledag for kommende 1.g-elever, der den dag har mulighed for at møde skole og klassekammerater under mere fredelige former.

Glemte sager:

Fundne ure, briller, smykker, telefoner m.m. afleveres i reglen på kontoret. Glemt tøj kan ofte genfindes i ’glemmekurven’ i kantinen. Hvis man har glemt tøj mm. i hallens omklædning, vil tøjet blive lagt i et af de tomme skabe i omklædningsrummet. Flere gange om året, skriver skolens kontor ud til alle elever, at glemmekurvene skal tømmes. Efter et par uger kasseres de glemte ting eller gives bort til godgørende formål. 

Intranet:

Skemasystemet Lectio er skolens interne kommunikationssystem. Alle elever og ansatte har adgang til Lectio. (Se også under Lectio herunder).

Kantine:

Skolens kantineudsalg ligger i kælderetagen/kantineområdet. I kantinen kan man købe små lune retter, sandwichs, salat, brød, kaffe, te, mælk og meget andet. Uden for kantinens åbningstid kan man benytte automaterne i kantineområdet. 

Karakterer:

To gange om året (november og februar) får normalt alle elever en standpunktskarakter i de enkelte fag. Elever i 1.g får dog ikke karakterer før i februar, ligesom de heller ikke løbende får karakterer i forbindelse med den daglige undervisning eller skriftlige opgaver. Ved skoleårets slutning får de en årskarakter. Karaktererne offentliggøres for eleven i Lectio. 

Kopiering:

Lærerne kopierer i pædagogisk værksted. Eleverne kan kopiere i mediateket i kantineområdet.

Kor og sammenspil:

De fleste dage efter skoletid er der mulighed for at deltage i korsang eller sammenspil. Normalt ligger de frivillige musiktilbud på følgende dage: Mandag øver jazzgruppen, tirsdag øver salsagruppen, onsdag øver orkesteret og torsdag det store kor. Alle kan blive medlem af skolekoret – der er ingen optagelsesprøve. Hvis man selv mener, at man kan synge en sang, så andre kan genkende den, er der ingen tvivl om, at man har en stor fremtid som korsanger foran sig. Repertoiret er både gammelt og nyt, både klassisk og rytmisk. Der arbejdes med frasering og stemmetræning. Kammerkoret er et lille kor i forhold til det store skolekor. I kammerkoret arbejdes der med sangteknisk mere krævende musik. Kammerkoret består af elever med musik på højt niveau. Skolens orkester er primært et tilbud til de elever, der i forvejen spiller på træblæser, messingblæser eller strygeinstrument. Hvis man ikke spiller et instrument, men har lyst til at gå i gang for senere at være med i orkesteret, kan man låne et instrument af skolen, og musiklærerne kan hjælpe med at henvise til en relevant underviser. Frem mod julekoncerterne indøver orkestret bl.a. nogle klassiske stykker, men gruppen har især jazz og swing på programmet og optræder i forårshalvåret som semi-big band. Jazzgruppen „Little People“ har navnlig bebop på repertoiret, men spiller også standards inden for bossa nova og swing. Man kan deltage som sanger eller instrumentalist, og der gives undervisning i improvisation og jazzfrasering. Salsagruppen spiller latinamerikanske numre med hovedsagelig cubanske rødder. De deltagende elever undervises i spil på latinamerikanske percussioninstrumenter, og ud over slagtøjsgruppe indgår der vokal, keyboard og bas. Folkemusikgruppen „Hønsefødder“ øver på skiftende tidspunkter og optræder, når skolens elever ved festlige lejligheder danser folkedans.

Kor og sammenspilsgrupper optræder ved koncerter også uden for skolens rammer. Ved skolens store årsfest i Randershallen medvirker orkesteret, jazzgruppen og Hønsefødder. De er også med ved Værkets musik- og teaterdag, og jazzgruppen holder i foråret koncert på Café Hatten. Ved skolens julekoncert og forårskoncert er alle kor og sammenspilsgrupper repræsenterede.

Hvert forår tager eleverne på kortur til Sønderjylland. Korturen har form som en koncertturné, hvor eleverne i to intense døgn giver koncerter på højskoler og efterskoler.

Lectio:

Lectio benyttes af mange gymnasier og er skolens elektroniske skemasystem.  I Lectio kan eleverne se klassernes skemaer, oplysninger om lektier, studieplaner, fravær og karakterer. 

Ledelse:

Skolen har to uddannelseschefer samt en vicerektor, der sammen med rektor udgør den daglige ledelse. Uddannelsescheferne er også lærere. Til hver klasse er tilknyttet en uddannelseschef. Ledelsen består pt. af konstitueret rektor Mogens Pold samt uddannelsescheferne Lise Bitsch Holm og Majken Bach Myhr.  Ledelsen kan som regel træffes på skolens kontor, og forældre er velkomne til at ringe.

Lektiecafé:

Skolen tilbyder lektiecafé som udgangspunkt en gang om ugen tirsdage eller onsdage. Det vil fremgå af Lectio, hvilken dag caféen afholdes. Der er lærerbemanding. 

Lærerforsamling:

Der holdes lærerforsamling i forbindelse med karaktergivning. Her drøfter teamlærere, studievejledere samt uddannelsescheferne bl.a. de enkelte elevers standpunkt.

Lærerteam:

For hver klasse findes et lærerteam. Teamet består af to (1.g) eller én (2. og 3.g) lærer/e, der er kontaktled mellem klasses elever og lærere og også bindeled til studievejleder og uddannelseschef. Teamet er bl.a. ansvarlig for koordinering af flerfaglige forløb som Almen Studieforberedelse og sørger også for at koordinere og fordele det skriftlige arbejde. Det er også teamet, der sammen med klassens uddannelseschef, forbereder drøftelsen af klassen på lærerforsamlingsmøderne.

Lærerværelse:

Lærerne benytter lærerværelset som frokoststue, mødelokale og forberedelsesrum. Lærerværelset er også det sted, hvor forhold, der vedrører elever, diskuteres. Derfor har pædagogisk råd besluttet, at elever normalt ikke har adgang til lærerværelset. 

Læsevejledning:

Skolen tilbyder rådgivning og undervisning til elever med læse/stave/formuleringsvanskeligheder. Undervisningen foregår på skolen og varetages af Susanne Maj Egholm Pedersen og Tine Koldsø, som har kontor for enden af gangen før lokale 9a. Alle nye 1.g-elever screenes, så læsevejlederne har mulighed for at sætte ind med tidlig hjælp, hvis der er et behov. Det er også skolens læsevejledere, der kan hjælpe med at søge om IT-rygsæk til ordblinde elever. Kontaktoplysninger findes her på siden.

Matematikvejledning:

Skolen tilbyder også rådgivning og undervisning til elever, der har særlige udfordringer i matematik.

Mediatek:

Skolens mediatek ligger i kælderetagen. Her kan elever arbejde og læse og her er relevante håndbøger. Vi henviser desuden til de lokale biblioteker. Link til Randers Bibliotek her. 

Mobiltelefoner:

Mobiltelefoner skal være slukkede i timerne. 

Mødepligt:

Når man er elev på en gymnasieskole, har man ret til at modtage undervisning og pligt til at aflevere skriftlige opgaver. For at undervisningen kan finde sted på en god måde, er det vigtigt, at alle møder rettidigt til timerne, og at man forsømmer så lidt som muligt.

Under menupunkterne Studie- og ordensregler og ”Fravær og fremmøde” og er reglerne omkring bl.a. mødepligt og fravær mere udførligt beskrevet.

Psykolog:

Randers Statsskole indgår i psykologordningen ”Hold fast”, som er en psykologisk rådgivning, der er tilknyttet ungdomsuddannelserne i Randers. Formålet er at hjælpe elever, der i en kortere eller længere periode kan have særligt behov for støtte til at gennemføre gymnasiet. Psykologen tilbyder individuelle samtaler, men arrangerer også mere gruppebaserede forløb som eksempelvis eksamensangstkurser. Elever skal ikke betale for psykolog-samtaler. Det er studievejlederne, der kan henvise elever til skolens psykolog - og forældre og elever kan altid i første omgang henvende sig til elevens studievejleder.

Ringetider:

1. modul  08.00 - 09.30

2. modul 10.00 - 11.30

3. modul 12.00 - 13.30

4. modul 13.40 - 15.10

Skemaændringer:

Midlertidige skemaændringer meddeles i Lectio. Er en lærer fraværende, kan en time aflyses, læses af en anden af klassens lærere, en vikar i faget, klassen kan arbejde selv, eller timen kan rykkes til et andet tidspunkt, eventuelt til en flexperiode. Ved længere tids lærerfravær sørger skolen naturligvis for vikar. I udgangspunktet har alle elever det antal undervisningstimer, som lovgivningen foreskriver.

Studievejledning:

Hver klasse har tilknyttet en studievejleder. Studievejlederen er til rådighed gennem hele gymnasieforløbet med hjælp og vejledning i forbindelse med den daglige skolegang. Studievejlederen kan besvare praktiske og studietekniske spørgsmål og hjælper også, når en elev har personlige eller sociale problemer i forbindelse med skolegangen. Alle elever (og forældre) er velkomne til at henvende sig.

Skolens studievejledere er Katja Stoltenberg Gildsig, Søren Ørum Schmidt, Annette Dam Hyldal og Helle Bertelsen. Studievejlederne har faste træffetider, som fremgår af Lectio. Studievejlederne har til huse i Vejledningshuset i parken, og i udgangspunktet træffes der altid en studievejleder i løbet af formiddagstimerne. Se studievejledernes træffetider her.

Sygetransport:

Hvis elever på grund af midlertidig sygdom er forhindret i at bruge offentlige transportmidler, kan de ekstraordinært og i en kortere periode blive transporteret til og fra skole med taxa. Der skal forelægge dokumenation om kørselsbehovet fra læge eller hospital. Henvendelse herom til Lise-Lotte Therkildsen Hjermitslev på skolens kontor.

Sygeundervisning:

Ved fravær på grund af sygdom, der forventes at vare mere end tre uger, er der mulighed for sygeundervisning. Undervisningen aftales med vicerektor eller uddannelsescheferne.

Uddannelsesstøtte:

Elever kan, fra kvartalet efter det fyldte 18. år, få uddannelsesstøtte, SU. Elever skal selv søge om SU via www.su.dk. Her kan man også læse om regler og muligheder og takster. Særligt skal man være opmærksom på, at gymnasieelever normalt kun kan få SU for hjemmeboende (takst for hjemmeboende) selv om de er flyttet hjemmefra. Der kan i helt særlige tilfælde gives en dispensation. Elever er velkomne til at kontakte skolens SU-vejleder, Lise-Lotte Therkildsen Hjermitslev/kontoret.

Udmeldelse:

Elever, der ønsker at melde sig ud af skolen, skal kontakte studievejlederen eller uddannelseschefen, der vil hjælpe med det praktiske – og også vil lave en udmeldelsessamtale. Hvis eleven er under 18 år, skal forældrene give deres accept af udmeldelsen. I forbindelse med udmeldelse skal alle bøger m.v. afleveres.

 

Højt til loftet