persondataforordning

Databeskyttelse på Randers Statsskole

På Randers Statsskole registrerer og behandler vi personoplysninger af forskellig art. Det kan være i forbindelse med elevers optagelse på gymnasiet, ved ansættelse af medarbejdere og i mange andre sammenhænge, hvor vi udfører en sagsbehandling. Vi sørger for at sikre, at behandlingen overholder persondataforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 med anvendelse fra den 25. maj 2018 samt den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning. 

Dataansvarlig på Randers Statsskole

Rektor Lone Andersen

Mail: la@rs-gym.dk Tlf.: 8641 0844

Rådmands Boulevard 20, 8900 Randers C

CVR. NR. 29548269

Databeskyttelsesrådgiver på Randers Statsskole

Christian Robenhagen Ravnshøj, DPO

Mail: dpo@sg.dk Tlf.: 2273 2280

Tilde Holst Aaen, DPO-suppleant

Mail: ta@rs-gym.dk Tlf.: 8641 0844

Er du jobsøger?

Information til personer, der søger job på Randers Statsskole.

Information om dine rettigheder, hvis vi registrerer oplysninger om dig i vores it-system. Desuden information om, hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med, at vi registrerer oplysninger om dig. Se informationen her.

Information om samtykkeerklæringer

Til elever

Randers Statsskole bruger jævnligt billeder i trykte og digitale medier. På den måde er det muligt for elever, forældre og andre interessenter at følge med i skolens dagligdag. Gennem billeder og film ønsker vi at fortælle de gode historier, åbne gymnasiet for omverdenen, dele viden og informere om begivenheder og arrangementer. Vi er meget opmærksomme på, at eventuel offentliggørelse af billeder skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. Ingen skal således føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Derfor vurderer skolen i hvert enkelt tilfælde, hvilke situationsbilleder og videoer, der er egnede i offentlig sammenhæng, og modtager vi indvendinger, vil et billede eller en video blive fjernet i det omfang, det er muligt.

1. Offentliggørelse af billeder

Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder, situationsbilleder og portrætbilleder.

Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke. Det drejer sig om billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet, og hvor det ikke er afgørende, hvilke personer, der optræder på billedet.

Portrætbilleder må ikke offentliggøres uden et klart samtykke fra elev (og forældre). Derfor har Randers Statsskole behov for jeres samtykke herfor.

2. Behandling af data

Som led i din uddannelse på Randers Statsskole registrerer og behandler skolen personoplysninger om dig. Det drejer sig dels om de oplysninger, du selv har givet os på dit ansøgningsskema, dels oplysninger, der stammer fra din skolegang. Vi registrerer således både almindelige stamoplysninger samt oplysninger om skema, fremmøde og studieforløb.

Karakter- og fraværsregistrering

Vi registrerer resultater af prøver, års- og eksamenskarakterer med det formål at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive student. Vi registrerer afgørelser i forbindelse med den jævnlige fraværsopfølgning og eventuelle varsler og tiltag med det formål at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive indstillet til eksamen på normale vilkår - og naturligvis med det formål at kunne iværksætte tiltag, der støtter din skolegang. Nogle af disse oplysninger er vi forpligtede til at videresende til Undervisningsministeriet, Regionen, Styrelsen for Videregående Uddannelser og/eller dine forældre (hvis du er under 18 år). Randers Statsskole behandler bl.a. dine persondata i det studieadministrative system, Lectio. De nødvendige personoplysninger i Lectio gemmes med henblik på at kunne genskabe et eksamensbevis.

Studievejledning

Randers Statsskole tilbyder studievejledning til alle elever i forbindelse med uddannelsen. Som led i dette kan studievejledere, administration eller ledelse komme i berøring med følsomme personoplysninger om dig. Dette sker som altovervejende regel kun, hvis du selv eller dine forældre giver os disse oplysninger og kun, hvis oplysningerne er af relevans for din skolegang. Det kan fx være tilfældet, hvis oplysningerne handler om din trivsel eller dit helbred, fx lægelige oplysninger som led i fraværsopfølgningen.

3. Logning

Randers Statsskole udfører logning af alt internet trafik. Logningen foretages for at sikre en etisk forsvarlig brug af internettet i overensstemmelse med skolens IT-regler, og i forbindelse med overvågning af internetbrug under eksamen. Der udføres også logning i Lectio, Office365 og Netprøver.

Elektroniske systemer

På skolen anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har adgang til med login og password (Lectio, Office365, Netprøver, Unilogin). Disse systemer må kun anvendes til studierelaterede formål. Du må ikke videregive dit login og/eller password til andre, ligesom du skal give besked til skolens kontor, hvis du ved et uheld kommer til at se andres password. Anvendelse af andres login og password er ulovligt og kan få alvorlige konsekvenser.

Du har altid ret til at anmode om at få indsigt i personoplysninger om dig selv. Du kan også anmode om at få rettet personoplysninger om dig selv, hvis du mener, at de er forkerte eller ufuldstændige, jf. persondatalovens § 35. Endvidere kan du tilbagekalde det samtykke, du har givet til visse behandlinger, jf. samtykkeerklæringen. I så fald bedes du kontakte kontoret.

Vi henviser i øvrigt til dokumentet på skolens hjemmeside: ”Sådan behandler vi dine data”?

Til forældre/værger

Randers Statsskole kan i visse tilfælde få brug for at kontakte dig/jer som forældre/værge til en elev på skolen, fx i forbindelse med akut opstået sygdom. Skolen kontakter ligeledes forældre til elever under 18 år, hvis elevens skolemæssige resultater eller den jævnlige fraværsopfølgning giver anledning hertil. Derfor har skolen brug for at registrere dine/jeres kontaktoplysninger, og vi beder derfor om samtykke hertil.

Se samtykkeerklæring, forældre/værger

Se samtykkeerklæring, elever

 

Siden er under opdatering...

Højt til loftet