Målsætninger

Mission

Randers Statsskole er et alment gymnasium, der udbyder den treårige uddannelse til studentereksamen. Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, at skabe grobund for refleksion og gøre dem i stand til at forholde sig til verden og sig selv.

Vision

Randers Statsskole er et gymnasium, der arbejder målrettet med at gøre alle elever – uanset baggrund og niveau - så dygtige som muligt under bedst mulige forhold, og hvor udvikling af undervisning og medarbejdere er en naturlig del af hverdagen. 

Målsætninger

Målsætningerne udspringer af skolens værdigrundlag:

Vi insisterer på - og vil fortsat søge at udvikle det faglige miljøbl.a. ved at:

 • udvikle det faglige samarbejde internt i studieretningen
 • fremme den faglige samtale
 • optræde som ambassadører for fagene
 • stille faglige krav til eleverne
 • gå ind for efteruddannelse og kollegial sparring
 • vedligeholde og nyindrette faglokaler

Vi uddanner kritiske og reflekterede studenter med lyst til og appetit på at videreuddanne sigbl.a. ved at

 • udsætte eleverne for en demokratisk kultur
 • give dem grundlag for at forholde sig til verden og blande sig i den
 • pirre deres nysgerrighed
 • lære dem at indgå i forskellige sammenhænge og være åbne over for andres synspunkter

Vi tager hinanden - og skolen – alvorligtbl.a. ved at:

 • stole på og støtte  eleverne og vise interesse for deres liv
 • stille krav om fremmøde, lektielæsning og aflevering af skriftlige opgaver

Vi favner alle og udfordrer de dygtigebl.a. ved at:

 • være tydelige i vores forventninger og opmærksomme på behovet for struktur og tryghed
 • gøre skolen til omdrejningspunkt i elevernes liv
 • prioritere lektiecaféer og studiemiljøer i forbindelse med skriftlige opgaver
 • opretholde og udvide vejlednings- og støttefunktioner
 • være science gymnasium og lade elever deltage i Akademiet for Talentfulde Unge

Vi arbejder for gensidig anerkendelse, respekt og tolerancebl.a. ved at:

 •  insistere på fællesskabet og undervisningen som det fælles anliggende
 • skærpe elevernes bevidsthed om, at de indgår i en større sammenhæng
 • skabe faglige og sociale fællesskaber
 • holde fast i traditioner, som er med til at give sammenhængskraft  Vi henviser til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2. 

  Du kan læse Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. i dette link. 

 

Højt til loftet