covid-19

Information om forholdsregler

I det følgende beskrives, hvorledes elever og ansatte skal agere ved mistanke om eller smitte med COVID-19, og hvorledes Randers Statsskole håndterer eventuelle tilfælde af COVID-19. Instruksen er udarbejdet i henhold til Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer af 19. juni 2020 og Sundhedsstyrrelsens vejledning af 29. maj 2020.  

1. Forholdsregler, elever og ansatte 

Elever eller ansatte, der oplever symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, skal ikke møde på skolen. Ligeledes skal elever og ansatte, der får symptomer, mens de er på skolen, tage hjem.  

De almindeligste symptomer på COVID-19 er feber, hoste, halssmerter, stoppet næse, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans. 

Elever eller ansatte med symptomer på smitte med COVID-19 kontakter egen læge med henblik på vurdering og eventuel test og skal – med mindre andet anbefales – isolere sig i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.  

Elever eller ansatte, der enten har mistanke om smitte med COVID-19, eller er testet positiv for COVID-19, skal rette henvendelse til rektor på telefonnummer 23246797 eller via mail: la@randersstatsskole.dk. 

Elever, der ikke er i skole grundet mistanke om smitte med COVID-19 eller grundet COVID-19, anfører desuden fraværsårsagen i Lectio, hvorved skolen kan tage de fornødne hensyn, når fraværet gøres op. 

Ansatte, der kan være bekymrede for elever, der udviser symptomer på COVID-19 i løbet af skoledagen, henviser eleven til kontoret. 

Iflg. Sundhedsstyrelsens vejledning, skal personer, der er testet positive for Corona blive i hjemmet indtil 48 timer efter sygdommes/symptomernes ophør. Personer, der er testet positive, men i øvrigt ikke udviser symptomer, skal opholde sig hjemme i syv dage og anses herefter for smittefrie. 

2. Håndtering, skolen 

I vejledningen skelnes der mellem tilfælde, hvor én enkelt person er påvist smittet, og tilfælde, hvor flere personer er påvist smittede. 

2.1. Ved ét tilfælde af COVID 19 på Randers Statsskole 

Når rektor har kendskab til, at en elev eller ansat er testet positiv for COVID-19, orienterer rektor medarbejdere, relevante elever og forældre i henholdsvis Teams, Lectio og E-boks. Den enkeltes identitet oplyses ikke i henhold til gældende lovgivning om håndtering af følsomme personoplysninger. 

I tilfælde, hvor der er tale om ét enkelt tilfælde, skal skolen ikke foretage yderligere, men dog undersøge, hvorvidt eleven eller den ansatte har haft såkaldt ’nære kontakter’. Styrelsen definerer nære kontaker som: 

  • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny corona-virus 

  • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny corona-virus. 

  • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus. 

  • En person, der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus. 

 Med samtykke fra den smittede ansatte eller elev (og forældre, hvis den smittede elev er under 18 år), formidler rektor specifik information om tilfældet til ansatte og elever (og forældre til elever under 18), som i henhold til ovenstående anses for nære kontakter.  

2.2. Ved flere tilfælde af COVID-19 på Randers Statsskole 

Ved flere tilfælde af COVID-19 på skolen (ud over blandt nære kontakter eller medarbejdere, der oplagt er smittet andetsteds, fx i husstanden), skal rektor rette henvendelse den kommunale sundhedstjeneste for rådgivning om afgrænsning og konkret håndtering af situationen, idet det skal afklares, hvorvidt der er tale om en større smittespredning og idet, der skal skaffes klarhed over omfanget. 

I fællesskab med sundhedsmyndighederne søger skolen at definere de personer, der kan være omfattet af smitten, og formidler specifik information til de pågældende. 

Rektor orienterer medarbejdere, elever og forældre i henholdsvis Teams, Lectio og E-boks, ligesom skolen via hjemmesiden skal gøre opmærksom på, at den har flere tilfælde af COVID-19. 

Randers Statsskole, den 7. august 2020 

Lone Andersen, rektor

 

Højt til loftet