udmøntning

af rektors resultatlønskontrakt

Rapport over målopfyldelse af resultatlønskontrakt for rektor Lone Andersen, Randers Statsskole gældende for skoleåret 2018-19:

Resultatlønskontrakten er opdelt i 2 afsnit, basisrammen og ekstrarammen.

Basisrammen 1:

Fokus på skolens økonomi og de fremadrettede budgetter med særlig opmærksomhed på omprioriteringsbidraget og dets konsekvenser for skolens økonomi

Beskrivelse af målopfyldelse:

 

 

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

 

Der udarbejdes en opdateret personale-prognose, der forelægges formand og næstformand.

 

 

 

 

Personaleprognose: bilag 1

 

Personaleprognosen viser, at hvis den årlige besparelse på 2% fortsætter, vil vi i 2023 (med en konstant fremskrivning på 840 ÅE) være 5,38 færre årsværk end i 2019.

 

100

Fokus på processer, der kan reducere andelen af omkostninger til administration og ledelse ift omkostninger til undervisningens afholdelse.

Nedlæggelse af IT-chefstilling med årlig fremadrettet lønbesparelse på 450.000 nutidskroner.

 

75

Vægt: 175:2=87,5

 

Basisrammen 2:

Den nye gymnasiereform kræver, at der udvikles et kvalitetssystem på gymnasiet med en årlig selvevalueringsproces (§60). Rektor forventes i samarbejde med skolens ledelse og personale at fortsætte dette arbejde med henblik på at udvikle en smidig, enkel minimumsmodel for den årlige selvevaluering.

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

 

Med udgangspunkt i let tilgængelige datakilder, opstilles nogle få relevante og kvantitative kvalitetsindikatorer.

 

 

 

 

Her henvises især til tre af indikatorerne i Kvalitetsrapport 2019 (bilag 2):

 

Indikator 2: Karakterer (side 4):

Karaktergennemsnittet i de skriftlige B-niveau eksaminer har medvirket til beslutning om at sætte fokus på skriftlig matematik. Der skal iværksættes yderligere tiltag, der formodes at kunne medvirke til, at skolens elever klarer sig bedre til skriftlig eksamen i matematik. Denne indikator har medvirket til beslutning om handling 1. Se beskrivelse af denne handling på side 13 i Rapporten.

 

Indikator 6: Fravær og frafald (side 6-7, bilag 2):

Vi har en forventning om, at der er en positiv sammenhæng mellem fremmøde-/afleveringsfrekvens og elevernes læring (og trivsel). Denne indikator har medvirket til beslutning om handling 3, side 13 i Rapporten vedr. elevernes arbejdspres.

 

Skolens samlede fraværsprocent for fysisk fravær er faldet fra 7,8 i 2017-18 til 7,5 i 2018-19.

 

Skolens samlede fraværsprocent for det skriftlige fravær er faldet fra 4,4 til 4,2 i samme periode.

 

Gennemsnittet ved studentereksamen er steget til 7,4 i 2019 fra 7,1 i 2018.

 

Indikator 3: Lærernes kompetencer (side 4 i bilag 2):

Elevtrivselsundersøgelsen og fokusgruppeinterview med elever har medvirket til beslutning om handling 2 i Rapporten (side 13) vedr. elev-indflydelse som en del af undervisnings-evalueringen

 

100

Valget af kvalitetsindikatorer sker i dialog med skolens personale og bestyrelsen

 

Indikatorerne i Kvalitetsrapporten er udvalgt i skolens kvalitetsudvalg, og de er fremlagt og drøftet på bestyrelses-mødet i juni 2019.

100

Fortsat fokus på brugen af skriftlige karakterer på skolen

Her henvises til side 13 i bilag 2 (Kvalitetsrapporten), hvor handling nr. 1 er fokus på skriftlig matematik.

 

100

Vægt: 300:3=100

 

 

 

 

Basisrammen 3:

Bestyrelsen ønsker en opdatering af skolens strategi og de tilhørende formuleringer af vision og mission

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

 

Der forberedes en strategiproces i samarbejde med bestyrelsen

 

 

Nogle af de indsatser, der skal indgå i strategi 2025, er fastlagt i arbejdet med de 4 overordnede indsatser i APV’en, udført i skoleåret 2018-19:

 

  1. Oplevet kvalitet:

-          Præcisering af kvalitetsbegrebet

  1. Arbejdsmængde:

-          Løbende justering af planlægning af arbejdstiden og årsopgørelsen i Lectio (synlighed).

  1. Udarbejdelse af principper for opgavefordeling
  2. Anerkendelse fra kolleger

-          Ændre samarbejdskulturen mhp. øget og systematiseret vidensdeling blandt faggrupper og kolleger.

-          Aktionslæringsprojektet

 

  1. Helbred og søvnbesvær:

-          Stresspolitik udarbejdet november 2018 (fremlagt på bestyrelsesmødet i december 2018)

-          Trivselssamtaler indført ifb. med MUS samt overgang til digital løsning (musskema.dk) for alle medarbejdere mhp. en mere strategisk og systematisk kompetenceudvikling af personalet.

 

Grundlaget for strategi 2025 er således udarbejdet, og ledelsen fortsætter arbejdet på et ledelsesseminar i august 2019. Der er desuden planer om et bestyrelsesseminar efterår 2019.

 

 

50

 

Processen skal være enkel, inddragende og må ikke være ressourcekrævende

 

Udarbejdelsen af APV handleplanerne er blevet til i en inddragende proces i MIO og PR.

 

100

Vægtet: 150:2=75

 

Ekstrarammen 1:

Der ønskes en ekstra indsats for trivsel blandt skolens elever og personale

 

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

I takt med, at omprioriteringsbidraget har som konsekvens, at den enkelte lærer får flere undervisningstimer, skal der fokus på at fjerne øvrige opgaver

I budget 2019 er puljen til øvrige opgaver reduceret med 2440 timer (360 kr/timen) svarende til kr. 878.400 ift budget 2018.

100

Målrettet indsats mod frafald: tæt opfølgning af elever med fravær – hurtig reaktion og flere samtaler v/studievejleder og uddannelsesleder

Vores gennemførelsesprocent er over 90%, og vi har arbejdet på at fastholde det lave frafaldsniveau via følgende indsatser:

 

- Mentorordninger for frafaldstruede elever

- Lektiehjælp efter skoletid

- Ekstra undervisning i udvalgte fag, herunder matematikvejledning

- Tæt opfølgning på fravær allerede ved 8 %.

- Tilknyttet psykologordning - Alle elever har tilknyttet en teamlærer, studievejleder og uddannelsesleder, der samarbejder tæt om elevens trivsel og faglige niveau.

- Andre indsatser, der skal medføre høj trivsel og læring og dermed reducere risikoen, er desuden indlejret i vores pædagogiske udviklingsprojekter, KLEO og aktionslæringsprojektet.

100

Der udarbejdes forslag til, hvordan de traditionelle ledelsesredskaber ift. trivsel (APV og MUS) kan suppleres med andre tiltag, der mere direkte arbejder mod at styrke fællesskabet og ånden på Randers Statsskole

Aktionslæringsprojektet på Randers Statsskole, som er et helskoleprojekt, der fungerer som en ramme for pædagogiske udvikling og trivsel med følgende formål:

-          At styrke teamsamarbejdet

-          At øge arbejdsglæden

-          At lære af hinanden /kollegial sparring

-          At højne elevernes læring og trivsel

-          At styrke de gode relationer til eleverne og blandt kollegerne.

100

Vægt:300:3=100

 

Vægtet gennemsnit af målopfyldelsesgrad af basisrammen: 87,5%

Vægtet gennemsnit af målopfyldelsesgrad af ekstrarammen: 100%

 

 

/LA     28. august 2019

 

 

Højt til loftet