udmøntning

af rektors resultatlønskontrakt

 

Rapport over målopfyldelse af resultatlønskontrakt for rektor Lone Andersen, Randers Statsskole gældende for skoleåret 2016-17:

Resultatlønskontrakten er opdelt i 2 afsnit, basisrammen og ekstrarammen. 

Basisrammen 1:

Rektor forventes i skoleåret 2016-17 igen at have et øget fokus på skolens økonomi og de fremadrettede budgetter. Det er især vigtigt at have fokus på omprioriteringsbidraget og dets konsekvenser for skolens økonomi. Det er vigtigt at sikre, at skolen på lang sigt har en stabil økonomi og derfor kan være en tryg arbejdsplads for skolens personale og eleverne.

Beskrivelse af målopfyldelse:

 

 

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

Der udarbejdes en konsekvensanalyse af skolens fremadrettede økonomi set i lyset af den nye gymnasiereform.

 

Analysen præsenteres for bestyrelsen efter den endelige lovtekst og centrale implementeringsplan er kendt ultimo 2016

 

 

Her henvises til bilag 1, som bl.a. indeholder en fremskrivning af lærerårsværk frem mod 2020 baseret på udregningsmodel fra DG indeholdende det årlige omprioriteringsbidrag på ca. 2%. Lignende budgetfremskrivning med besparelsesmuligheder blev fremlagt på møde med formand og næstformand 17.11.2016

50

Der udarbejdes en opdateret budgetskitse for den kommende 5 års periode med udgangspunkt i:

 

  • Opdateret personaleprognose frem til 2020
  • Takstudviklingen for almengymnasiale uddannelser
  • OK15 frem til 2020

 

Her henvises til bilag 1 og bilag 2.

 

Bilag 2 viser takstudviklingen frem til 2020.

75

Der arbejdes fortsat aktivt på gennemsigtighed ifm skolens økonomi, eksempelvis gennem inddragelse af skolens medarbejder indflydelsesudvalg (MIO)

Løbende møder med TR om bl.a. skolens økonomi prioriteres højt, og TR er altid inviteret til dialog om besparelser.

Ledelsen uddyber nøgletal og konsekvenser af diverse reguleringer med TR året igennem. Ledelsen har på et GL-møde gennemgået konsekvenser af det vedtagne budget.

På MIO-møderne er gennemgang og forklaring af kvartalsregnskaber blevet prioriteret. Dette er et fast punkt på alle MIO-møder, der afholdes forud for alle bestyrelsesmøder.

 

100

 

Skolen tilstræber igen at ligge lavt mht. personaleforbruget pr. 100 elevårsværk, jfr. benchmark analysen fra PWC, og der laves en forecast analyse af lønudgifternes relative andel af de kommende års indtægter, set i lyset af de udmeldte besparelser

I Revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2016, side 214 viser nøgletalsover-sigten, at lønomkostningerne til uddannelse pr. 100 årselever er faldet fra 5,4 DKK mio. i 2015 til 5,3 DKK mio. i 2016. PWC Benchmark 2016 er d.d. endnu ikke fremsendt til skolen, men den vil blive præsenteret til bestyrelsesmødet i oktober 2017.

 

Bilag 1: forecast analyse af lærerlønsudgifter, der viser, at vi forudsætter den samme procentvise andel af skolens indtægter hvert år til løn.

 

Bilag 3: Oversigt over lønudgifter til administrationen, der viser en mindre besparelse i 1. halvår 2017.

 

Der er fortsat potentiale for besparelser.

Dog gøres opmærksom på, at skolen prioriterer oprettelsen af små hold i fx musik af strategiske årsager samt deling af mat A, når det økonomisk ligger inden for lønudgiftsrammen (kan påvirke benchmark en smule).

75

Vægtet 300:4=75

 

Basisrammen 2:

Den nye gymnasiereform skal forberedes og implementeres på Randers Statsskole. Der er fra Ministeriet en række tanker om at inddrage bestyrelserne mere aktivt i dette arbejde, og bestyrelsen ønsker et udspil fra skolens ledelse omkring det fremtidige samarbejde med bestyrelsen

 

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

Der præsenteres en samlet implementeringsplan for den nye gymnasiereform på RS

 

Bilag 4: Implementeringsplan for gymnasiereformen med tidsplan.

 

Bilag 5: Oversigt over grundforløbet, reform 2017.

 

Bilag 6: Oversigt over studieretningsforløbet, reform 2017

100

I samarbejde med bestyrelsen udarbejdes et idéoplæg til det fremtidige samspil mellem skolens ledelse og bestyrelsen med særligt fokus på en øget inddragelse af bestyrelsen i forbindelse med arbejdet med implementeringen af den nye reform.

 

Begge delmål søges udfoldet på en gennemsigtig og inddragende facon, så skolens samlede personale kan tage ejerskab til de processer, som bestyrelsen og ledelsen eventuelt ønsker at sætte i gang.

Arbejdet med reformarbejdet er blevet fremlagt på bestyrelsesmøder i skoleåret 2016-17:

Den 10.10.2016: Udbud af nye studieretninger samt implementeringsplan for gymnasiereformen (bilag 4) fremlagt.

Den 8.12.2016: Konsekvensanalyse for placering af fremtidige musiklokaler fremlagt samt indledende drøftelser af nyt kunstnerisk hus (ny bygning).

Den 30.3. og 20.6.2017: Projektforslag og SWOT på ny bygning fremlagt og diskuteret under arbejdstitlen ”Statsværket” (bilag 13). Arbejdet med Statsværket pågår fortsat, og tager bl.a. afsat i nye elementer i reformen om øget tværfagligt samarbejde. Arbejdet med Statsværket er således en udløber af de nye tiltag i reformen om øget tværfalgig

75

Vægtet: 175:2=87,50

 

 

Basisrammen 3:

I forbindelse med de fortsatte bestræbelser på at kombinere de nye muligheder inden for OK15, og nu også den kommende reform, med et ønske om at sikre og forbedre oplevelsen af trivsel blandt skolens personale, skal der fortsat være fokus på, at implementering og processer i forbindelse med den nye reform og OK15 sker med fokus på både trivsel og økonomi

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

Sikre en smidig og enkel implementering af OK15 for den enkelte lærer

Ledelsen har deltaget i GL-møder, dialogmøder og frokostmøder for at uddybe og svare på spørgsmål og fremlægge overvejelser om trivsel, reform, overenskomst, besparelses-planer m.v.  Baggrunden herfor er ønsket om fælles forståelse, synlighed og klar kommunikation om bl.a. OK15 og konsekvenserne heraf.

 

Her henvises igen til bilag 1, hvor fremskrivningen synliggør mulige besparelsesområder.

 

100

At lønudgifterne og timeforbruget til undervisningsafholdelse per 100 elev årsværk fortsat reduceres og ligger blandt de laveste i det ”gamle Aarhus Amt”, jfr. Revisionsprotokollat og benchmark analyse

Ifølge Revisionsprotokollat til årsrapport 2016, side 214, bruger vi 11,9 årsværk pr. 100 ÅE. Dette tal har været stabilt siden 2014. Der er således fortsat potentiale for yderligere besparelser frem mod 2020.

Lønomkostningerne pr. årsværk er dog stadig lavere sammenlignet med det gennemsnitlige nøgletal for sammenlignelige gymnasier i DK:

 

 

RS= 532,6 TDK

Nøgletal= 550,8 TDK

(side 214 i protokollatet)

75

Der følges op på APV-undersøgelsen af personalets forhold

 

Bilag 7: APV handleplaner samt

Bilag 8: Ledelsens handleplan på baggrund af tillidsundersøgelse. Der planlægges ny APV i marts 2018.

100

At personalets trivsel fortsat også følges gennem indirekte indikatorer som eksempelvis jobskifte og sygefravær.

Personalets trivsel følges tæt via MUS og miniMUS samt daglig ledelse (”nærmeste leder” begrebet) og via tæt dialog med TR. Sygefraværet er fortsat lavt.

100

Vægtet: 375:4= 93,75

Basisrammen 4:

I forbindelse med det øgede fokus på skolens økonomi skal skolens udgifter til ledelse og administration holdes under opsyn og mulighederne for forenklinger og besparelser skal udnyttes

 

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

En gennemgang af de administrative processer med henblik på at forenkle arbejdsgange og reducere antallet af administrative opgaver, der påhviler lærerne.

 

Bilag 9: Retningslinjer for skema-ændringer udformet i samarbejde med TR og pædagogisk udvalgs repræsentant. En service til lærerne, så de undgår at bruge tid på skemaændringer.

Der er fortsat potentiale for besparelser i administrationen, herunder yderligere implementering af brugen af Lectio til planlægning af elevernes studieretningsvalg, valgfag, SRP og timefagfordeling.

 

75

Fortsat fokus på udgifterne i forbindelse med udgifterne til de fysiske rammer

Bilag 10: Opdateret renoveringsplan – fremlagt på bestyrelsesmødet den 10.10.2016. Der arbejdes på udform-ningen af en indkøbspolitik i 2017-18.

100

Vægtet: 175:2=87,5

Ekstrarammen 1:

Der ønskes en øget indsats mod både fravær og frafald blandt eleverne og således også en målrettet indsats for større gennemførelse

 

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

Opprioritering af indsatsen mod fravær og manglende afleveringer gennem fraværssamtaler, forældreinddragelse, skriftligt arbejde på skolen og støtte-ordninger.

Bilag 11: Justerede regler for fremmøde, der kræver endnu tættere opfølgning og hurtigere indsats over for elever med fravær.

100

Der skal arbejdes på at nedbringe de sene frafald, hvor elever i 2g og 3g forlader gymnasiet

Bilag 12: Nyt brobygningskoncept

Indførelse af forældremøder i juni for kommende elever.

Der sker stadig frafald, og det kan blive bedre.

75

Vægtet: 175:2=87,5

 

Ekstrarammen 2:

Sikring af det faglige niveau. I forbindelse med fokus på mindre fravær og større gennemførsel, skal det sikres at dette ikke har negativ indflydelse på skolens faglige niveau og elevernes engagement og studieegnethed

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

Gennemførelsesprocenten for studenterårgangen 2015 skal være mindst det samme som for studenterårgangen 2012 på 91% samtidig med at…

Gennemførelsesprocenten for studenterårgangen 2015 er på 91%. jfr.  side 13 i årsrapport 2016

100

Karaktergennemsnittet ved studentereksamen 2017 skal være mindst det samme som gennemsnittet for 2012 på 7,2 (ifølge UniC database)

Karaktergennemsnittet ved studentereksamen 2017 er på 7,4 (afrundet fra 7,3945)

100

Vægtet: 200:2=100

 

Ekstrammen 3:

Der skal fortsat arbejdes med at øge den tid som lærere og elever bruger sammen

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse (25%, 50%, 75% eller 100%)

Omlagt elevtid øges til 25% for 1g, 20% for 2g og 3g

 

 

 

Den øgede elevtid er implementeret i årsplanlægningen 2016-17.

100

Vægtet: 100

 

Højt til loftet