udmøntning

af rektors resultatlønskontrakt

Rapport over målopfyldelse af resultatlønskontrakt for rektor Lone Andersen, Randers Statsskole gældende for skoleåret 2017-18:

Resultatlønskontrakten er opdelt i 2 afsnit, basisrammen og ekstrarammen.

Basisrammen 1:

Rektor forventes i skoleåret 2017-18 igen at have et øget fokus på skolens økonomi og de fremadrettede budgetter. Det er især vigtigt at have fokus på omprioriteringsbidraget og dets konsekvenser for skolens økonomi. Det er vigtigt at sikre, at skolen på lang sigt har en stabil økonomi og derfor kan være en tryg arbejdsplads for skolens personale og eleverne.

Beskrivelse af målopfyldelse:

 

 

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

Der udarbejdes en opdateret budgetskitse for perioden 2019-23 med udgangspunkt i:

 

-         Opdateret personale- og elevprognose

-         Takstudviklingen for almengymnasiale uddannelser, inkl. omprioriteringsbidrag

-         Konsekvensberegning af øgede driftsudgifter ifb. eventuelt nybyggeri og øgede udgifter i forbindelse med kantinedriften

 

 

 

 

Personale- og elevprognose ses i bilag 1 og 2.

 

Personaleprognosen viser, at hvis den årlige besparelse på 2% fortsætter, vil vi i 2023 (med en konstant fremskrivning på 840 ÅE) være 7,32 færre årsværk end i 2018.

 

Prognosen indeholder desuden to andre beregninger i tilfælde af en elevfremgang eller elevtilbagegang på 5%.

 

Elevprognosen viser, at elevtallet frem mod 2023 er stabilt. I 2018 har vi optaget 5,1% af de 15-19-årige i Randers Kommune, i alt 313 elever fremskrevet til 309 i 2023. Der er naturligvis en risiko for, at færre søger gymnasiet, da der stadig er stor politisk fokus på at få flere på EUD. Omvendt skal det siges, at stx-frekvensen i Randers (38,6%) ligger 5 procentpoint under landsplan (43,6%) i 2018, hvilket indikerer, at fremskrivningen på 5,1% af en årgang til Stx i Randers ikke er urealistisk.

 

Bilag 3 viser taktudviklingen frem mod 2023. Fremskrivningen er udregnet med afsæt i forslag til finanslov 2018, hvor de 2% årlige besparelse er fastholdt. Beregningen viser, at omsætningen – med et konstant ÅE-tal - vil være reduceret med godt og vel 6 mio. kr. i 2023 ift 2018.

100

Skolen tilstræber at ligge lavt mht. personaleforbruget pr. 100 elevårsværk, jfr. benchmark analysen fra PWC. (kvantitativ målsætning : 100%=faldende, 75%=uændret, 0% stigende, sammenlignet med gennemsnit for 2015-2017

PwC benchmark analysen for almene gymnasier 2017 udkommer ultimo oktober 2018.

I 2015 og 2016 var tallet på RS 11,9 årsværk pr. 100 ÅE. Gennemsnittet for 41 sammenlignelige institutioner var 11,5 i 2015 faldende til 11,2 i 2016, så her ligger vi forbrugsmæssigt lidt over gennemsnittet.

 

75

Skolen tilstræber at ligge lavt mht. andelen af omkostninger til administration og ledelse ift. omkostninger til undervisningens afholdelse (kvantitativ målsætning : 100%=faldende, 75%=uændret, 0% stigende, sammenlignet med gennemsnit for 2015-2017

PwC benchmark analysen for almene gymnasier 2017 udkommer ultimo oktober 2018.

Fra 2015-2016 er omkostningerne til administration og ledelse steget fra 5.106 TDK til 5.299. Dette skyldes primært, at løn til IT-chef er posteret udelukkende på administration. Det er mere reelt at kontere denne udgift dels på undervisning; dels på administration. Det gøres fremadrettet. Omkostningerne til undervisningens afholdelse er derimod faldet fra 47.123 TDK til 45.851 TDK

0

At skolen foretager en udlicitering af kantinedriften med henblik på at sikre en stabil og kvalitetsmæssig attraktiv kantineordningen for skolens elever og personale

Ultimo 2017 blev der indgået en forpagtningsaftale mellem indkøbsfællesskabet IFIRS på vegne af Dinner de Luxe og Randers Statsskole med ikrafttræden 1.1.2018

 

For at sikre en attraktiv kantineordning blev der i forbindelse med udliciteringen af kantinedriften udformet en sundhedspolitik (bilag 4).

 

De øgede udgifter ved udliciteringen beløber sig til et månedligt tilskud på kr. 5000 eks moms til licenser og vedligeholdelse af back-end system for app og menuskærme til madkonceptet Grab’n Go.

 

I forbindelse med overvejelserne om nybygning Statsværket, er der indhentet låneberegninger på hhv. 24 mio. kr. og 10 mio. kr., hvilket blev fremlagt som bilag 7 på bestyrelsesseminar den 24.8.2018 .

100

Vægt: 275:4=68,75

Basisrammen 2:

Den nye gymnasiereform kræver, at der udvikles et kvalitetssystem på gymnasiet med en årlig selvevalueringsproces (§60). Rektor forventes i samarbejde med skolens ledelse at drøfte hvilke kvalitetsparametre, der skal danne grundlag for dette system. Rektor beskriver et enkelt og håndterbart kvalitetssystem, der fremadrettet kan danne grundlaget for den årlige selvevaluering og for kommende resultatlønskontrakter.

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

 

Med udgangspunkt i let tilgængelige datakilder, opstilles nogle få relevante og kvantitative kvalitetsindikatorer. I samarbejde med bestyrelsen fastsættes fremtidige mål for kvalitetsindikatorerne.

 

 

 

 

Ved bestyrelsesmødet den 17. maj 2018 blev skolens nye kvalitetssystem fremlagt og gennemgået.

 

Efterfølgende er der blevet opstillet en række indikatorer inden for de tre nationale retningsgivende mål:

 

-         Skolen skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan

-         En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse

-         Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes

 

Indikatorerne er ordnet på de tre niveauer beskrevet i kvalitetssystemet: Elev, undervisning og organisation.

 

 

100

Valget af kvalitetsindikatorer sker i dialog med skolens personale og i samarbejde med bestyrelsen

 

På bestyrelsesmødet i maj 2018 blev kvalitetsindikatorerne drøftet.

 

Valget af kvalitetsindikatorer er desuden sket i et af skolen nedsat udvalg med repræsentanter fra både ledelse og lærere. Udvalget har indtil videre opstillet 8 indikatorer på de tre niveauer inden for målepind 1: ”skolen skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan”. (bilag 10)

 

Udvalget arbejder i skoleåret 2018-19 videre med indikatorerne.

75

Der beskrives en smidig og enkel minimumsmodel for den årlige selvevalueringsproces, koordineret med evalueringen af målopfyldelsen af resultatlønskontrakten.

 Som en del af kvalitetssystemet er også beskrevet en kvalitetscirkel i fire trin: Planlægning, udførelse, undersøgelse samt handling. Kvalitetscirklen er koordineret med resultatlønskontrakten, som hvert år udformes og afrapporteres på bestyrelsesmødet i oktober måned.

100

Vægt: 275:3=91,67

Basisrammen 3:

I forbindelse med de fortsatte bestræbelser på at sikre og forbedre oplevelsen af trivsel blandt skolens personale, skal der fortsat være fokus på implementering og processer i forbindelse med den nye reform og den nye persondataforordning. Det er vigtigt at implementering af nye processer og regler og administrative procedurer ikke fjerner fokus fra skolens primære opgave – undervisning – og ressourceforbruget skal altid estimeres i forbindelse med nye opgaver, der ikke direkte berører den primære opgave.

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

 

Der følges fortsat op på APV-undersøgelsen af personalets trivsel

 

I forlængelse af de pædagogiske dage på Fuglsø i maj måned samt på et møde i arbejdsmiljøgruppen den 15. maj blev det besluttet, at skolen arbejder videre med følgende indsatser i forlængelse af APV’en i foråret 2018:

 

 

 

 

A. Lærernes oplevelse af kvalitet i kerneopgaven

B. Arbejdsmængde, herunder arbejde/privatlivskonflikt

C.Anerkendelse fra kolleger

D.Helbred, herunder søvnbesvær

Tilsammen med fokuspunkterne fra den fysiske APV, danner disse rammen om en kommende handlingsplan for arbejdsmiljøet på RS.

I samarbejde med arbejdsmiljøgruppen er der desuden på et lærermøde (PR) 28. juni 2018 fulgt op på APV-undersøgelsen, hvor det store billede af APV’en igen blev fremlagt sammen med de oven for nævnte 4 indsatsområder.

 

Skolen arbejder videre i skoleåret 2018-19 med de nævnte indsatser.

 

100

At personalets trivsel fortsat også følges gennem indirekte indikatorer som eksempelvis jobskifte og sygefravær

Ledelsen har udarbejdet en sygefraværsstatistik, der viser, at medarbejderne i gennemsnit har haft 2,9 dages sygefravær i skoleåret 2017-18.

Det betragter ledelsen ikke som højt.

 

Tallet er dog noget højere når man medtager langtidssygdom, som vi desværre har haft en del af i 2017-18.

 

Fraværet følges i de kommende år.

 

100

At implementeringen af ROK-projektet, herunder formativ evaluering og løbende feedback i undervisningen sker i dialog med lærerne

Der henvises til beskrivelse i bilag 6 til denne rapport.

100

Det skal sikres, at der er compliance til persondataforordningen, der træder i kraft maj 2018

Der henvises til bilag 5, som er en oversigt over implementeringen af persondataforordningen på Randers Statsskole

100

Vægtet: 400:4 = 100

Ekstrarammen 1:

Der ønskes en øget indsats mod både fravær og frafald blandt eleverne og således også en målrettet indsats for større gennemførelse

 

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

Der implementeres et nyt brobygnings-koncept for kommende elever samt faglig udveksling med grundskolerne med henblik på at sikre en endnu bedre overgang fra grundskole til gymnasium.

Der henvises til beskrivelse i bilag 7 til denne rapport.

100

Opprioritering af indsatsen mod fravær og manglende afleveringer gennem tættere samarbejde mellem studievejledere og uddannelsesledere for klasserne, fraværssamtaler, forældreinddragelse, skriftligt arbejde på skolen og støtteordninger.

 

Der henvises til beskrivelsen i bilag 8 til denne rapport.

100

Der arbejdes på at nedbringe de sene frafald, hvor elever i 2g og 3g forlader gymnasiet

Fuldførelsesprocenten har ligget stabilt på over 90% i perioden 2012-2016, stigende fra 91% i 2015 til 93% i 2016 (udtræk fra Datavarehuset på UVM)

100

Vægt:300:3=100

Ekstrarammen 2:

Sikring af det faglige niveau. I forbindelse med fokus på mindre fravær og større gennemførsel, skal det sikres at dette ikke har negativ indflydelse på skolens faglige niveau og elevernes engagement og studieegnethed

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse

(25%, 50%, 75% eller 100%):

Gennemførelsesprocenten for studenterårgangen 2015 skal være mindst det samme som for studenterårgangen 2012 på 91% samtidig med at…

Gennemførelsesprocenten for studenterårgangen 2016 er på 93%. jfr.   årsrapport 2017

100

…karaktergennemsnittet ved studentereksamen 2018 skal være mindst det samme som gennemsnittet for 2012 på 7,2 (ifølge UniC database)

Karaktergennemsnittet ved studentereksamen 2018 er på 7,2

100

Vægtet: 200:2=100

Ekstrammen 3:

 

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse (25%, 50%, 75% eller 100%)

Der skal arbejdes med ekstra tilbud til elever, der får lave matematikkarakterer. Nye optagelseskrav på flere videregående uddannelser betyder, at matematikkarakteren kan blive afgørende for studenternes mulighed for at vælge uddannelse

Der henvises til vedlagte bilag 9 om særligt forløb i matematik

100

Vægtet: 100

Ekstrammen 4:

 

Beskrivelse af målopfyldelse:

Grad af målopfyldelse (25%, 50%, 75% eller 100%)

Et målrettet arbejde med prioritering af planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter

Ved den årlige indberetning til STIL om arbejdstidens anvendelse på det gymnasiale område skal lærernes arbejdstid planlægges således at undervisningsprocenten af den samlede arbejdstid er mindst det samme eller højere end i 2015 på 23,4%. Seneste indberetning fremgår af årsrapport 2017, som viser en stigning til 24,7% i 2016.

100

Vægtet: 100

/LA     16. september 2018


Højt til loftet