Resultatlønskontrakt

 Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers Statsskole for skoleåret 2016-2017

Indledning

I henhold til brev af 27. juni 2013, sagsnummer 065.46N.391 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bemyndiget bestyrelsen på Randers Statsskole til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Lone Andersen for skoleåret 2016-2017. Resultatlønskontrakten er gældende til 31. juli 2017.

Formål med kontrakten

Formålet med resultatlønskontrakten mellem rektor og bestyrelse er at understøtte dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen om fastsættelse af både kort- og langsigtede målsætninger og samtidigt at fastholde fokus på gennemførelsen af målsætningerne. Det er samtidigt bestyrelsens ønske, at der skabes synlighed og gennemskuelighed omkring skolens mål og resultater. Resultatlønskontrakten for 2016-17 afviger kun lidt fra forrige års kontrakt og understreger vigtigheden at have fokus på skolens kerneydelser og de økonomiske rammer, der er en forudsætning herfor.

Parter og gyldighedsperiode

Resultatlønskontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Randers Statsskole og rektor Lone Andersen. Kontrakten er gældende fra 1. august 2016 til 31. juli 2017. Ændringer af målsætninger og krav til målopfyldelse finder sted i dialog mellem rektor og bestyrelsens formand og næstformand. Eventuelle ændringer godkendes af bestyrelsen.

Indikatorer og målopfyldelse

De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer, som er enten kvantitative eller kvalitative. Som vejledende indikatorer kan benchmarksanalyser af lignende gymnasier, anvendes ved vurderingen af målopfyldelsen. Målopfyldelsesgraden fastsættes for hvert enkelt resultatmål til at være enten 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, eller 100 %. Den samlede målopfyldelsesgrad for kontrakten beregnes som gennemsnittet af de enkelte resultatmåls opfyldelsesgrad og er lig med udbetalingsprocent.

Indsatsområder og resultatmål.

Resultatlønskontrakten er opdelt i 2 afsnit, basisrammen og ekstrarammen. Ved fuld målopfyldelse for rektor Lone Andersen udgør basisrammen 70.000,- og ekstrarammen 50.000,-.

Basisrammen:

B1: Rektor forventes i skoleåret 2016-2017 igen at have et øget fokus på skolens økonomi og de fremadrettede budgetter. Det er vigtigt især at have fokus på omprioriteringsbidraget og dets konsekvenser for skolens økonomi. Det er vigtig at sikre, at skolen på langt sigt har en stabil økonomi og derfor kan være en tryg arbejdsplads for skolens personale og eleverne.

Til indsatsområdet B1 er der knyttet følgende resultatmål:

 • Der udarbejdes en konsekvensanalyse af skolens fremadrettede økonomi set i lyset af den nye gymnasiereform.
  • Analysen præsenteres for bestyrelsen efter den endelige lovtekst og centrale implementeringsplan er kendt ultimo 2016.
 • Der udarbejdes en opdateret budgetskitse for den kommende 5 års periode med udgangspunkt i
  • Opdateret personaleprognose frem til 2020
  • Takstudviklingen for almengymnasiale uddannelser
  • OK15 frem til 2020
 • Der arbejdes forsat aktivt på gennemsigtighed ifm skolens økonomi, eksempelvis gennem inddragelse af skolens medarbejder indflydelsesudvalg (MIO).
 • At skolen igen tilstræber, at ligge lavt med hensyn til personaleforbruget pr. 100 elevårsværk, jfr. benchmark analysen fra PWC og der laves en forecast analyse af lønudgifternes relative andel af de kommende års indtægter, set i lyset af de udmeldte besparelser.

B2: Den nye gymnasiereform skal forberedes og implementeres på Randers Statsskole. Der er fra Ministeriet en række tanker om, at inddrage bestyrelserne mere aktivt i dette arbejde og bestyrelsen ønsker et udspil fra skolens ledelse omkring det fremtidige samarbejde med bestyrelsen.

Til indsatsområdet  B2 er der knyttet følgende resultatmål: 

 • Der præsenteres en samlet implementeringsplan for den nye gymnasiereform på RS.
 • I samarbejde med bestyrelsen udarbejdes et ideoplæg til det fremtidige samspil mellem skolens ledelse og bestyrelsen, med særligt fokus på en øget af inddragelse af bestyrelsen i forbindelse med arbejdet med implementeringen af den nye reform.
 • Begge delmål søges udfoldet på en gennemsigtig og inddragende facon, så skolens samlede personale kan tage ejerskab til de processer, som bestyrelsen og ledelsen eventuelt ønsker at sætte i gang.

B3: I forbindelse med de forsatte bestræbelser på at kombinere de nye muligheder indenfor OK15, og nu også den kommende reform, med et ønske om at sikre og forbedre oplevelsen af trivsel blandt skolens personale, skal der fortsat være fokus på at implementering og processer i forbindelse med den nye reform og OK15 sker med fokus på både trivsel og økonomi.

Til indsatsområdet B3 er der knyttet følgende resultatmål:

 • Sikre en smidig og enkel implementering af OK15 for den enkelte lærer.
 • At lønudgifterne og timeforbruget til undervisningsafholdelse per 100 elev årsværk fortsat reduceres og ligger blandt de laveste i ”det gamle Aarhus Amt”, jfr. Revisionsprotokollat og benchmarkanalyse.
 • Der følges op på APV-undersøgelsen af personalets forhold.
 • At personalets trivsel fortsat også følges gennem indirekte indikatorer som eksempelvis jobskifte og sygefravær

B4: I forbindelse med det øgede fokus på skolens økonomi skal skolens udgifter til ledelse og administration holdes under opsyn og mulighederne for forenklinger og besparelser skal udnyttes.

Til indsatsområdet B4 er der knyttet følgende resultatmål, der alle har udgangspunkt i revisionsprotokolatets benchmarkanalyse:

 • En gennemgang af administrative processer med henblik på at forenkle arbejdsgange og reducere antallet af administrative opgaver, der påhviler lærerne.
 • Forsat fokus på udgifterne i forbindelse med udgifterne til de fysiske rammer.

Ekstrarammen:

E1: Der ønskes en øget indsats mod både fravær og frafald blandt eleverne og således også en målrettet indsat for større gennemførelse.

Til indsatsområdet er der knyttet følgende resultatmål:

 • Opprioritering af indsatsen mod fravær og manglende afleveringer gennem fraværssamtaler, forældre-inddragelse, skriftligt arbejde på skolen og støtteordninger.
 • Der skal arbejdes på at nedbringe de sene frafald, hvor elever i 2. og 3. g forlader gymnasiet.

E2: Sikring af det faglige niveau. I forbindelse med fokus på mindre fravær og større gennemførsel, skal det sikres at dette ikke har negativ indflydelse på skolens faglige niveau og elevernes engagement og studieegnethed.

Til indsatsområdet er der knyttet følgende resultatmål:

 • Gennemførelsesprocenten for studenterårgangen 2016 skal være mindst det samme som for studenterårgangen 2012 på 90,0 %, samtidig med at
 • Karaktergennemsnittet ved studentereksamen 2016 skal være mindst det samme som gennemsnittet for 2012 på 7,1 (7,065) 

Det understreges, at indsatsområderne E1 og E2 skal være samtidigt opfyldt.

E3:  Der skal forsat arbejdes med at øge den tid som lærere og elever bruger sammen.

Til indsatsområdet er der knyttet følgende resultatmål:

 • Omlagt elevtid øges til 25% for 1.g, 20 % for 2. og 3. g.

Resultatvurdering og evaluering

Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de an­givne mål i kontrakten.

Gennem en dialog med formand og næstformand forelægger rektor rapportens konklusioner.

Opfyldelsesgraden af resultatmålene i kontrakten bedømmes af formand og næstformand i bestyrelsen, der påser de at retningslinerne fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen overholdes og at udmøntningen af resultatlønskontrakterne er i overensstemmelse med kriterierne herfor. Bestyrelsen godkender  vurderingen af målopfyldelsen og den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten.

Vurdering af målopfyldelsen og den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten gøres tilgængelige på skolen hjemmeside. Resultatlønnen udbetales i ultimo 2017.

Ved fratræden i kontraktperioden vurderer formanden og næstformand efter indstilling fra rek­tor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer formand og næstformand ved perio­dens udløb re­sultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Kontraktændringer

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten.

Læs om det lovmæssige grundlag for offentliggørelse af resultatlønskontrakt her

Højt til loftet