information til forældre

- og elever må meget gerne læse med

Kære forældre til en kommende gymnasieelev 2018

Hermed vil vi byde jer velkomne som forældre på Randers Statsskole og samtidig give jer information om den hverdag, der nu venter de nye elever. Til august begynder 11 nye 1.g-hold på skolen. Og selv om den er én af de ældste i landet, er den jo stadig ny for de elever, der nu skal begynde.

Introduktionsperioden

Før første skoledag og grundforløbet

Gymnasiet er opbygget af et grundforløb, der varer tre måneder, og et studieretningsforløb, der varer resten af gymnasietiden. Eleverne begynder derfor i gymnasiet på et grundforløbshold. Når de har valgt studieretning den 8. oktober, fordeles de i (nye) klasser alt efter deres valg af studieretning. Studieretningsforløbet begynder i uge 45 og fortsætter til slutningen af 3.g.

Torsdag den 9. august kl. 8-13 holder vi en ’før-første-skoledag’ for 1.g. Dagen arrangeres af holdenes tutorer (2. og 3.g-elever). Eleverne har her mulighed for at se skolen lidt an, før det går løs om fredagen kl. 8, som er officiel skolestartsdag for 1.g. Her møder eleverne i skolens gård, hvor de igen modtages af tutorerne og af rektor.

Grundforløbet er tilrettelagt ens på alle 11 hold. Det består af almindelig skemalagt undervisning i en række af gymnasiets fag og af nogle særlige introtimer, hvor bl.a. lærere, studievejledere og ledelse introducerer til hverdagen i gymnasiet og på Randers Statsskole. I grundforløbet indgår også to flerfaglige forløb – et naturvidenskabeligt (NV) og et sprogligt (AP). Begge disse forløb afsluttes med en obligatorisk prøve. Samtidig skal grundforløbet forberede eleverne til studieretningsvalget. Derfor deltager alle i såkaldte ’studieretningsdage’, hvor de skal afprøve to forskellige studieretninger efter eget valg. Efterfølgende har hver elev en vejledningssamtale med studievejlederen. Disse tiltag skal gerne være med til både at udfordre og afklare eleverne i studieretningsvalget. I øvrigt afholder vi i den forbindelse også et forældremøde (se nedenfor).

Aktivitetsdag og fest

Fredag den 24. august bliver en anderledes skoledag, hvor eleverne er på skolen hele dagen og aftenen. Her holder vi en aktivitetsdag for 1.g og afslutter med en skolefest kun for 1.g. Nærmere information følger efter sommerferien.

Studieretningsforløbet – og introduktionstur til Fjerritslev

I uge 45 begynder studieretningsforløbet, og eleverne er kommet i (nye) klasser. I denne uge skal alle skolens 1.g-klasser på en to-dages introduktionstur til Danhostel Fjerritslev. I turen deltager to lærere fra hver klasse sammen med tutorerne. Den ene halvdel af årgangen tager af sted fra tirsdag til onsdag, den anden halvdel fra torsdag til fredag. Undervejs laver eleverne mange forskellige aktiviteter, der er med til at fremme forståelsen for klasse- og skolekulturen og med til at sætte fokus på fællesskab og engagement - forhåbentlig til gavn for deres udbytte af de tre år på RS. Som det fremgår af velkomstbrevet, er der en mindre egenbetaling for turen.

Ekskursioner og studieture – og egenbetaling

Ud over introturen og andre eventuelle korterevarende ekskursioner, skal eleverne på to længere ekskursioner i henholdsvis 1.g og 2.g Rejsen i 1.g er en ’sprogrejse’ med tysk, fransk eller spansk, afhængigt af, hvilket 2. fremmedsprog eleverne har valgt. Rejsen går naturligvis til et land, hvor det pågældende sprog tales, og nogle af rejserne indeholder ophold på en sprogskole. I 2.g er eleverne på studietur med deres stamklasse. Nærmere information følger.

Skolens bestyrelse har bestemt, at hver elev må betale et maximumbeløb på 8000 kr. for ekskursioner og studieture i løbet af de tre år - herunder 2500 for sprogrejsen i 1.g og 4000 for studieturen i 2.g.

Teamlærere, studievejleder og uddannelsesleder

Alle skolens klasser har tilknyttet en studievejleder, hvis vigtigste opgave er at hjælpe og vejlede eleverne i hverdagen - og måske særligt de elever, der i perioder kan have særlige udfordringer. Skolen har fire studievejledere, der også er lærere, og de træffes ofte i skolens Vejledningshus. Et par gange om ugen er der også en psykolog til stede for de elever, som har en særlig henvisning via studievejlederne.

Klasserne har også tilknyttet en ledelsesrepræsentant - en uddannelsesleder, som kan fungere som kontaktperson for eleverne i klassen. Det er også uddannelseslederen, der følger op på elevers eventuelle fravær.

To af 1.g-klassernes lærere fungerer som teamlærere - en slags ’klasselærere’, der er opmærksomme på klassekultur og trivsel - og også har forskellige koordinerende opgaver.

Både elever og forældre kan altid henvende sig til studievejlederen eller uddannelseslederen, og på skolens kontor hjælper vi gerne med at henvise til den rette (86410844)

Kontakt til skolen – og generelle informationer

I vil som forældre ellers nok opleve, at kontakten mellem skole og hjem ikke er så tæt som i grundskoletiden. Alligevel har I god mulighed for at følge med i skolehverdagen. Der er to vigtige offentlige ’kanaler’, nemlig skolens hjemmeside, skolens facebookside og skolens skemasystem, kaldet Lectio.

På skolens hjemmeside www.randersstatsskole.dk og i Årsskriftet findes kontaktoplysninger til rektor, uddannelsesledere, administration, studievejledere og læsevejledere. Vi kontakter ikke så ofte jer – og slet ikke når eleven er over 18 år, men I er som forældre altid meget velkomne til at ringe eller maile.

Forsiden af hjemmesiden er nyhedssiden. Her er der jævnligt oplysninger om fx forældremøder, buskort, SU og eksamen, studieretninger og også glimt fra ekskursioner og foredrag. I øvrigt vil vi opfordre til, at I orienterer jer under menupunktet: ”Om gymnasiet”, hvor I finder mange af de vigtige, officielle informationer, der ikke er plads til i denne folder.

Man kan også blive ’ven’ med Statsskolen på Facebook og holde sig orienteret ad den kanal!

Lectio: skema, lektier, fravær og karakterer

Lectio er skolens elektroniske skema og det centrale omdrejningspunkt. På skolens hjemmeside er der et link til Lectio (menupunkt i højre side). Her kan I som forældre følge med i elevernes ugeskemaer, mødetidspunkter, skemaændringer, aflysninger, opgaveafleveringer, eksamenstidspunkter m.m. Her skriver lærerne også - i en note under den enkelte lektion - hvilke lektier, eleverne skal forberede. I toppen af skemaet skriver vi generelle, vigtige beskeder til elever, (forældre) og ansatte. Det er ikke nødvendigt at være logget på med kode for at få adgang til disse oplysninger.  

Eleverne bliver meget hurtigt glade for Lectio. De får i begyndelsen af skoleåret udleveret en personlig adgangskode. Via den får de også adgang til andre vigtige oplysninger, som ikke er offentlige, bl.a. karakterer og en oversigt over deres eventuelle fravær.

Der findes ingen ’forældrekode’, der giver adgang til disse oplysninger. Men I er altid velkomne til at kontakte skolen pr. mail eller telefon angående dette.

Mødetidspunkter, flexdage og eventuelle aflysninger

Skoleåret 2018 begynder den 9. august 2018 (før-første skoledag) og slutter den 28. juni 2019. Ferieperioder fremgår af Lectio og af hjemmesiden, og vi forventer, at elever kun holder ferie, når skolen holder ferielukket. Skoledagen varer fra kl. 8.00-15.10, og eleverne skal regne med, at der i det tidsrum kan være undervisning. Om eftermiddagen efter skoletid er der ofte forskellige aktiviteter - musik, kor, idræt, studiecafé eller talentundervisning.

På Randers Statsskole har vi desuden indlagt særlige flexperioder flere gange i løbet af skoleåret. Her er det almindelige skema sat ud af kraft, og timerne er ’slettet’. Når det kan lade sig gøre, er det fordi eleverne har lidt længere lektioner til hverdag. Flexperioderne udnyttes fx til ekskursioner og skriftligt opgavearbejde. Men det er også her lærere/elever kan indhente et eventuelt timeunderskud. Ind imellem har eleverne også fritimer eller hele fridage på flexdage, hvor de så har mulighed for at arbejde hjemme med afleveringsopgaver.

Som forældre og elever vil I erfare, at der fra tid til anden er aflyst timer. Det fremgår med rødt af Lectio. Vi vil godt understrege, at dette ikke er udtryk for, at eleverne ikke får det antal timer, som loven foreskriver. Ofte er der tale om ’overbookning’. Er der tale om sygdom eller andre aktiviteter, flyttes timerne til et andet tidspunkt i skoleåret.

Mødepligt og fravær

En skole afhænger ikke mindst af dens elever. Det er af stor betydning for undervisningens kvalitet og indhold, at alle elever er til stede og deltager aktivt, ligesom det er afgørende for hver elevs udbytte og trivsel, at han eller hun bliver en del af et forpligtende fællesskab.

Elever har mødepligt til al undervisning, og der eksisterer derfor heller ikke fra ministeriets side en procentmæssig grænse for, hvor meget fravær elever må have. Men fravær i forbindelse med sygdom og skolerelaterede aktiviteter accepteres naturligvis. Klassernes lærere registrerer fravær elektronisk i alle timer (i Lectio), og eleverne redegør efterfølgende selv for årsagen til et eventuelt fravær (også i Lectio). Vi har dog indført den regel, at vi altid reagerer, så snart en elevs fravær når 8 procent. Vi vil gerne så tidligt som muligt have mulighed for at hjælpe og støtte elever, som eventuelt ikke trives.

Vi arbejder altid på at udvikle håndteringen af elevfravær. Det er vigtigt, at eleverne oplever et tilhørsforhold til skolen og klassen - og dermed i sidste ende gennemfører gymnasiet med så godt et resultat som muligt. Hvis elever under 18 år har så meget fravær, at uddannelseslederen har indkaldt eleven til samtale og har uddelt et såkaldt varsel, orienteres I pr. mail (eller evt. brev).

Vi henviser i øvrigt til skolens fraværspolitik/regler beskrevet på skolens hjemmeside.

Fokuseret feedback fremfor karakterer

De senere år har eleverne i 1.g på Randers Statsskole fået færre tal-karakterer end tidligere. Eleverne i 1.g får - bortset fra karaktererne i forbindelse med NV og AP-prøver - ikke standpunktskarakterer før i februar/marts måned, ligesom de heller ikke får karakterer i forbindelse med den daglige undervisning og skriftlige opgaver. Baggrunden er et ønske om at give eleverne tid til at lære, tid til at afkode gymnasiekulturen fagligt og socialt, og først og fremmest et ønske om i langt højere grad gennem vejledning, fokuseret feed back og samtaler at fokusere på elevernes læringsproces og fortsatte udvikling.

Vigtige datoer – for elever og forældre

I løbet af det første skoleår har I som forældre flere lejligheder til at besøge skolen og tale med lærere, ledelse og studievejledere. Herunder findes en oversigt over forældrearrangementer i det kommende skoleår. Eleverne får nærmere information, ligesom arrangementerne annonceres i Lectio og på skolens hjemmeside:

4. oktober 2018

kl. 17.00

Forældremøde om valg af studieretning og videregående uddannelser

 

15. -16. november 2018 kl. 19.00

Skolens musical - i år High School Musical On Stage!

De seneste år har vi haft stor fornøjelse af at opsætte en musical, som involverer mange elever og lærere på skolen. Der er premiere torsdag den 15. november og 2. spilleaften dagen derpå. Forældre er yderst velkomne!

Februar 2019

 

 

Forældrekonsultation

Ved forældrekonsultationerne drøfter forældre (og elever) og faglærere den enkelte elevs standpunkt og trivsel. Eleverne får en nærmere information vedr. dato og tilmelding. Men hold gerne øje med hjemmesiden/Lectio, når tidspunktet nærmer sig.


Der er også andre mere ’åbne’ arrangementer, som ikke er nævnt her. Forældre og andre interesserede er altid velkomne til skolens jule- og forårskoncerter (se Lectio og hjemmeside), og naturligvis til både gallafesten og dimissionen i 3.g!

Venlig hilsen ledelsen,

Randers Statsskole

 

 

Højt til loftet