idræt

Fravær og fremmøde

Idræt er et obligatorisk fag i det almene gymnasium, og det er netop særligt for stx, at alle elever har idræt igennem alle tre gymnasieår.

Det centrale i faget er den fysiske aktivitet, og i undervisningen lærer eleverne om træningsformer og metoder, udvikler fysiske færdigheder og får forståelse for idrættens betydning for sundheden.  Idrætsundervisningen bidrager også til, at eleverne oplever glæden ved bevægelse - ikke mindst sammen med andre, og faget er på den måde med til at fremme elevernes sociale kompetencer og samarbejdsevne.

Den fysiske aktivitet understøttes af teori, og eleverne lærer at kombinere den praktiske erfaring med teoretisk viden om træning og sundhed, livsstil og idrætsvaner.

Idrætsfaget i gymnasiet bidrager sammen med de øvrige fag således til elevernes almendannelse og studiekompetence, og ligesom i alle andre fag tager undervisningen højde for, at elever møder faget med forskellige forudsætninger.

Aktiv eller alternativ deltagelse

Idrætsfaget er for alle, og derfor deltager alle elever i udgangspunktet i idræt - og altså også elever, der midlertidigt er skadede. På Randers Statsskole skelner vi mellem begreberne aktivt og alternativt deltagende.

Normalt tager alle elever del i både de fysiske og teoretiske aspekter i undervisningen og er dermed aktivt deltagende.

Elever, der er skadede, regnes for alternativt deltagende. I en sådan situation kan eleven ikke indgå i alle fysiske øvelser, men skal forsøge ”aktivt” at opnå en forståelse for øvelserne samt de tekniske, taktiske og teoretiske aspekter af undervisningen. Det er elevens ansvar at træffe nærmere aftale med idrætslæreren, der så naturligvis vil hjælpe eleven i den givne situation. En elev, der i en periode har været alternativt deltagende under et bestemt forløb, kan komme til eksamen i forløbet.

Både aktivt og alternativt deltagende elever møder omklædte ved timens start, med mindre en eventuel skade har et sådant omfang, at det giver ringe mening.

Hel eller delvis fritagelse for idræt

I nogle tilfælde kan elever have en varig funktionsnedsættelse eller en skade af så betydeligt et omfang, at det kan komme på tale enten at fritage en elev fra hele den praktiske del af idrætsundervisningen, eller helt at fritage eleven fra faget. I sidstnævnte tilfælde skal eleven have et ’erstatningsfag’. I sådanne særlige tilfælde vurderer skolen i samråd med eleven og på baggrund af lægelig dokumentation, hvordan eleven bedst hjælpes i den givne situation.

Højt til loftet