fravær

Regler for fremmøde og fravær 

Kære elev

Det er vigtigt for os, at du trives på Randers Statsskole og bliver en del af det skole-, hold- og klassefællesskab, der er en forudsætning for al undervisning. Som skole skal vi til enhver tid hjælpe dig til at gennemføre gymnasiet under så gode forhold og med så godt et resultat som muligt. Og derfor reagerer vi også, hvis du ikke kommer i skole. I nogle tilfælde kan det nemlig være tegn på, at du ikke har det godt.

I gymnasiet er der mødepligt til alle timer

Når du møder hver dag til timerne, velforberedt og engageret, er du med til at sikre undervisningens kvalitet og indhold. Det er et fuldtidsarbejde at læse og studere. I nogle sammenhænge kan du måske selv bestemme, hvornår og hvordan. Men i skolen bestemmer fællesskabet. Derfor er der i udgangspunktet mødepligt til alle timer, og der findes ikke i loven en fast procentgrænse for, hvor meget fravær du må have. Det skyldes ikke mindst, at elever er forskellige, har forskellig baggrund og forskellige forudsætninger - og derfor også skal behandles forskelligt.

8 procent-grænsen

Alligevel skønner vi, at det er vigtigt med faste holdepunkter. Derfor skal du som elev vide, at vi – når dit fravær når 8 % - vurderer, om det skal have konsekvenser. Herunder får du meget mere information om mødepligt og fravær og eventuelle konsekvenser, og du kan læse om, hvordan du, dine lærere, studievejleder og ledelse tager hånd om et eventuelt fravær. I det sidste afsnit kan du læse om de sanktioner, som skolen kan iværksætte, hvis fraværet er for højt.

Dit ansvar

a. Registrering af fravær fra undervisningen

Hvis du er fraværende i en time, registrerer din faglærer det i Lectio. Du selv, dine lærere, din studievejleder og uddannelseschef kan på den måde følge med i fraværet. Du har herefter pligt til skriftligt at begrunde fraværet i Lectio (under: Fraværsårsag). Fravær kan fx skyldes:

· Sygdom

· Problemer eller mistrivsel

· Deltagelse i skolearrangerede aktiviteter

I princippet er der ikke forskel på fravær. Fravær registreres som fravær, uanset årsag.

b. Anden form for aktivitet

Hvis du ikke kan deltage i undervisningen, fordi du deltager i skolearrangerede aktiviteter, der sidestilles med undervisning, fx elevrådsmøder eller udvalgsmøder, hvis du er indkaldt til møde med studievejleder eller uddannelseschef, eller hvis du deltager i skolearrangerede aktiviteter som idrætsstævner, musikarrangementer eller studiepraktik på de videregående uddannelser, kan du få godskrevet dit fravær. Du skal, hvis det er tilfældet, selv henvende dig på kontoret.

c. Fravær i forbindelse med skriftligt arbejde

I løbet af gymnasietiden skal du aflevere en del skriftlige opgaver, og gymnasielovgivningen har fastsat, hvor mange det drejer sig om i de enkelte fag. Da opgaverne naturligvis er en del af undervisningen, har du pligt til at aflevere dem. Manglende afleveringer tæller også som fravær og registreres i Lectio. Ved skoleårets start lægger lærerne datoer for årets skriftlige afleveringsopgaver i Lectio. De tilstræber en jævn fordeling. I Lectio kan du se en samlet oversigt over dine afleveringer, så du har god mulighed for at planlægge arbejdet og udvise selvstændig og konstruktiv adfærd.

Hvis du helt undtagelsesvist og med god grund ikke kan overholde en afleveringsfrist for en opgave, skal du i god tid tage kontakt til din lærer.

d. Skrivestue

Hvis du er bagud med skriftlige opgaver, vurderer dine lærere, hvordan du bedst kan hjælpes ud af et uheldigt mønster, hvor manglende opgaver hober sig op. Der kan være tale om:

· At I aftaler en ny afleveringsfrist.

· At din lærer sender dig ’på gangen’, så du kan skrive opgaven i timen - og aflevere umiddelbart efter timen.

· At læreren aftaler med uddannelseschefen, at du skal i ’skrivestue’ - dvs. skrive opgaven på skolen i mellemtimer eller evt. efter skoletid.

e. Fraværsstatus

Du kan (og skal) selv holde øje med dit fravær i Lectio. Du skal altid kigge i første kolonne (under ”Opgjort”), som er den procentsats, som studievejledere og ledelse er opmærksomme på.

 

Håndtering af fravær

Der er mange, der er opmærksomme på dit fremmøde og fravær - og dermed på din trivsel! Det er vigtigt at understrege, at lærere, administration, studievejledere og ledelse er til for at hjælpe dig til at få det bedste ud af din skolegang.

a. Studievejlederne

Randers Statsskole har fire studievejledere, Katja Stoltenberg Gildsig, Annette Hyldal Dam, Søren Ørum Schmidt og Helle Bertelsen. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, som bl.a. er opmærksom på fravær og trivsel og indkalder dig til samtale, når de er bekymrede, og/eller når dit fravær er på 8 procent.

Studievejlederne har faste træffetider i skolens Vejledningshus. Du kan se træffetiderne i Lectio i studievejlederens skema. Både du og dine forældre er altid meget velkomne til at kontakte studievejlederen.

b. Lærerne

Dine lærere har pligt til løbende at registrere alt fravær i Lectio. Manglende afleveringer af skriftlige opgaver registreres også i Lectio. Det er læreren, der fastsætter afleveringsfristen for skriftlige opgaver, og også læreren, der afgør, hvorvidt du i særlige tilfælde kan få en ekstra frist, eller hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at du skriver opgaven i ’skrivestue’.

c. Ledelsen

Ledelsen består pt af konstitueret rektor Mogens Pold og uddannelsescheferne Majken Bach Myhr og Lise Bitsch Holm. Klassens tilknyttede leder har bl.a. opsyn med fraværet.

Hver anden måned (tidspunktet fremgår af Lectio) undersøger studievejledere og ledelse alle elevers fravær ved hjælp af Lectio og tilbagemeldinger fra lærerne og er her opmærksom på både det samlede fravær og fraværet i enkeltfag. Det er helt afgørende, at du selv har redegjort for årsagen til fraværet, så der kan tages hensyn til, at du fx har været syg.

Konsekvenser

· Samtale eller mundtlig advarsel

Når dit fravær er på 8 procent, indkaldes du til en samtale, og studievejlederen vurderer, hvorvidt du skal tildeles en ”mundtlig advarsel”. Denne advarsel er en påmindelse om, at skolen (lærere, studievejledere og ledelse) er opmærksomme på og bekymrede for dit fravær. Det er samtidig et varsel om, at du kan forvente en ny, ”skriftlig advarsel”, hvis dit fravær ikke bringes ned. Det fremgår efterfølgende af Lectio, at du har fået en advarsel. Hvis du er under 18 år, kontakter skolen også dine forældre.

· Skriftlig advarsel og varsel om ophør af evt. SU

Hvis dit fravær herefter ikke bringes ned, får du en partshøring/skriftlig advarsel af skolens ledelse. Det en alvorlig påmindelse til dig om, at dit fravær fortsat er for højt. Det fremgår efterfølgende af Lectio, at du har fået en skriftlig advarsel. Er du endnu ikke fyldt 18 år, orienteres dine forældre.

Af den skriftlige advarsel fremgår det også, at forsømmelser/manglende studieaktivitet kan få konsekvenser for udbetalingen af SU. Hvis du er fyldt 18 år, modtager du Statens Uddannelsesstøtte/SU så længe du er studieaktiv. Hvis skolen vurderer, at du grundet forsømmelser og manglende aflevering af opgaver, ikke kan anses for studieaktiv, advares du i den skriftlige advarsel om, at skolen påtænker at meddele SU-styrelsen, at SU stopper.

· Ophør af SU, endelig meddelelse

Skolen meddeler SU-styrelsen, at udbetalingen af SU skal stoppe.

· Partshøring/varsel vedr. påtænkt henvisning til aflæggelse af prøve i alle fag Varsling om prøve i alle fag betyder, at dit fravær er så højt, at ledelsen i samråd med din studievejleder overvejer at indstille dig til eksamen ’på særlige vilkår’. Det vil sige, at du skal til eksamen i alle de fag, du afslutter det pågældende år. Når du varsles, får du samtidig ret til skriftligt at udtale dig om årsagen til dit fravær.

På baggrund af din redegørelse/udtalelse og eventuel dokumentation fra fx læge eller psykolog beslutter ledelsen, om du skal aflægge eksamen i alle fag. Er du endnu ikke fyldt 18 år, orienteres dine forældre.

· Meddelelse om henvisning til aflæggelse af eksamen i alle fag

Hvis ledelsen beslutter, at du skal til eksamen i alle fag, betyder det:

- at du ikke får årskarakterer i de fag, du afslutter

- at du skal til eksamen i alle de fag, der afsluttes det pågældende skoleår

I gymnasiet får man både årskarakterer og eksamenskarakter i de fag, der ’udtrækkes’ til eksamen. Hvis dit fravær er så højt, at lærerne vanskeligt kan give dig en årskarakter, skal du til eksamen. Det er baggrunden for ’særlige vilkår’.

· Varsel om påtænkt bortvisning

Fortsætter du med at forsømme, kan ledelsen overveje at bortvise dig fra skolen. Du får et varsel/en partshøring i den forbindelse.

· Bortvisning

Ledelsen beslutter at bortvise dig fra undervisningen. Ønsker du alligevel at gå til eksamen, skal du tilmelde dig som selvstuderende.

Venlig hilsen studievejledere og ledelse på Randers Statsskole

(Rev. januar 2021)

 

Højt til loftet