Eksamen

Vejledninger og information

STX er en eksamensskole. Det betyder, at du skal til skriftlige og mundtlige prøver i en række af gymnasiets fag. 

Prøverne fordeles over de tre år, men der er flest i 3.g.

Eksamensudtræk:

På STX skal du ikke til prøve i alle fag. Det er ikke skolen, men undervisningsministeriet, der ’udtrækker’ - dvs. bestemmer, hvilke fag, du skal til eksamen i hvornår. Først når eksamensplanen er offentlig i sidste halvdel af maj, ved du, hvilke prøver du skal aflægge. Dine lærere ved heller ikke noget før da. Eksamensplanen er individuel. Det betyder, at elever i samme klasse kan have forskellige eksamensplaner.

For elever, der har påbegyndt uddannelsen fra og med augsust 2017:

En studentereksamen omfatter i alt 10 eksamener inkl. det skriftlige studieretningsprojekt med tilhørende mundtlig eksamen (SRP). Dertil kommer interne prøver i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

Der er følgende hovedregler i forhold til udtrækningen:

  • Efter 2.g skal en elev normalt have aflagt mindst to eksamener.
  • Antallet af mundtlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • Antallet af skriftlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • I fag med A-niveau, der afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.
  • Der afholdes altid prøve i skriftlig dansk
  • Der afholdes altid mundtlig prøve i forbindelse med SRP
Information om eksamen:

Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, og du skal nøje holde øje med tidspunkter, eventuelle ændringer og beskeder.

I de fire dokumenter herunder får du generel og meget vigtig eksamensinformation, information om tilladte hjælpemidler ved skriftlige prøver og information om procedure i forbindelse med eventuelle klager over eksamen.

Særligt vedr. studentereksamen 2021:

Information om skriftlig og mundtlig eksamen, 3.g Randers Statsskole, sommeren 2021 kan ses her. 

Information om skriftlig og mundtlig eksamen, 1.-2.g Randers Statsskole, sommeren 2021 kan ses her.

Procedure for behandling af elevklager over skriftlige prøver 

Proceduren ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i eksamensbekendtgørelse nr. 930 af 3. juli 2013, kapitel 10. 

Nedenstående omhandler procedure ved skriftlige prøver. Lignende procedure følges ved klage over mundtlige prøver. Her kan der dog ikke blive tale om tilbud om ombedømmelse, men alene om omprøve - jf. punkt 5. 

1. Indgivelse af klage  

Eksaminanden kan indgive en klage til institutionen senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være individuel, skriftlig og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter klagers mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.  
 
Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. 

2. Afgørelse 

Institutionen afgør, om klagen skal afvises eller fremmes. 

3. Hvis klagen fremmes 

Skal klagen fremmes, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne, der hver afgiver en faglig udtalelse, normalt inden for en frist på to uger. Juli måned indgår ikke i fristen.  
 
4. Udtalelse 

Herefter forelægger institutionen udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer, normalt inden for en frist på en uge. 

5. Afgørelse 

På baggrund heraf beslutter institutionen, hvorvidt eksaminanden: 

  • skal tilbydes ny bedømmelse/ombedømmelse (gælder kun skriftlige prøver) 

  • skal tilbydes ny prøve/omprøve (gælder skriftlige og mundtlige prøver) 

  • ikke får medhold i klagen 

Afgørelsen skal meddeles eksaminanden snarest muligt. Institutionen har ved vinterterminen en frist til at træffe sin afgørelse på to måneder og ved sommerterminen tre måneder efter, at klagen er indgivet. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal klager have besked om, hvorfor og hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. 

6. Ombedømmelse  

Hvis eksaminanden har accepteret tilbud om ombedømmelse, hvilket skal ske senest to uger efter modtagelsen af tilbuddet herom, udpeger institutionen nye bedømmere. 

Institutionen sender opgavebesvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser, klagers bemærkninger hertil mv. til ombedømmerne. De nye bedømmere træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen herfor. Ombedømmelsen skal ske snarest muligt og senest en måned efter modtagelse af klagen. I fristen indgår juli måned ikke. 

Bemærk: Ombedømmelsen kan resultere i en lavere karakter. 

Ombedømmernes afgørelse returneres til institutionen, der meddeler resultatet af ombedømmelsen til klageren og orienterer om klageadgangen. 

Eksaminanden kan klage til institutionen over ombedømmernes afgørelse senest to uger efter afgørelsens meddelelse. 

Ledelsen, RS 

Vi henviser til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser § 6 her. 

Se vejledning ved klager over prøver her.

 

Højt til loftet